simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem X ܕܩ̇ܪܐ ܢܕܥ . ܡܢ ܩܘܪܒܐ . ܕ ܩܒܠ ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ XXXX X120 ܒ . ܡ̇ܢ ܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܐXܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܘܠܗ̇ ܬܗ̇ ܕܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܀ Xܫܠܡܬ̇ ܐܓܪܬܐ ܡ̇ܢ ܡ . ܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܨ ܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܀ X
PhiloxMab:TenMem ܕܩ̇ܪܐ ܆ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪܬ ܩܠܐ ܐܘ ܐ ܚܕܬܐ . ܐܘ ܣܘܟܠܐ ܐܘ ܪܥܝܢܐ ܡ̇ܢ XXXX X123 ܐܒܗܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܢܕܥ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܢܬܒ̇ܩܐ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܢܐܠܦ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܥܝܕܗ ܘܐܠܗܐ ܪܥܐ ܚܕܬܐ ܀ X ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ .
PhiloxMab:TenMem X ܕܡܥܒܪ ܡܢ ܐܕܢܗ ܕܝܢܐ . ܠܝܬ ܒ ܚܝܠܐ ܕܐܩܥܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܢܚܘܬ ܗܘܐ ܀ 51ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܒܚܢܢܗ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ .
PhiloxMab:TenMem ܐܚܬܗ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܗ ܆ ܢܚ̣ܬ ܟܝܠ ܡ̇ܢ ܠܡܪܝ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܚܪܢܐ ܐܟܪܙ ܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܀ XX ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܫ̇ܠܡ ܠܦܢܟܘܢ ܥܘ̇ܠܐ ܀ II X7ܢܐܬܐ ܗܫܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܪܫܐ ܡ̇ܢ ܟܠܗܘܢ ܠܗܝܐ̈ ܆ ܡܚܪܡܝܢ ܣܘܟܠܝܟ̈ ܥܡ ܡܫܟܚܢܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܩܝܪ ܗ̣ܘ X ܡܕܡ ܪܦܣ̣ܩXX ܕܢܗܘܘܢ ܬܪܝܢ̈ . ܚܕ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܀ ܬܪܝܢ̈ ܐ . . ܡܪܝܢܢ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ ܡ̇ܢ . ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ X 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ ܥܒ̣ܪ ܒܒܬܘܠܬܐ ܆ ܘܠܐ XX X X ܘܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ X 105ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܫܪܐ ܒܗ ܐܠܗܐ . ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܕܐ . ܐܦ ܗܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡ̇ܘܬܐ . ܕܠܐ ܐܠܗ ܘ ܀ X 1ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܢܙܡܪ ܠܟ . ܠܥܙܐ ܚܕܬܐ ܗܐ ܪܬ̇ܚ ܒ ܬܐ ܀ X 16ܕܝܠܗ . ܝܗ̣ܒ ܡ̇ܢ ܐܬܢܨܪ ܠܟ . ܕܒܛܢܟ ܚܕܬܐ ܗ̣ܘ ܟ . ܬܗ̇X ܗ̣ܘ . ܒܠܥܕ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܟ ܪܘܫܥܐ ܕܩܕܡܝܬܐ̈ ܣܦ̣ܬ ܒܠܝܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ ܘܒܙܒܢ ܓܘܢܐܝܬ ܀ XXXXX X X 186X¹ܕܝܠܗ . ܬܘܒ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܆ ܐܘ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܨܛܠܒ . ܢܗܘܐ ܚܪܡ . ܡܢܐ ܥܡ ܩܛܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܀ 262ܕܝܠܗ .