simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܒܝܬ ܐܦܪܝܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܗ ܡ̇ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܘܝܪ . . ܘܢܬܠܘܢܗ̇ ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ ¹⁷ܐܢܫ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܦ̇ܐܝܐ ܕܐܬܐܡܪ ܆ ܩܛܪܓܘ ܗܢܘܢ ³0 ܘܢ . ܘܟܬܒܘ ܡ̇ܢ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܠܗܘܢ ܘܕܪܫܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܝX X X33 ܕ . ܡܠܬܐ : ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܨܛܠܒ . ܚܙܝܐ . ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܡܘܗܢܘܢ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܘܕܝܘ ܒܘ ܆ ³¹ܕܡܚܪܡ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬ ܒܗ ܝܕܥܬܐ ܫ . . ܢܝܬܐ . ܘܥܡ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡܪ ܐܦ ܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ ܫܠܡܢ̈ ܆ . ܗܝ ܦܟܝܗܘܬܐ ܕܡܠܬܗ ܡܬܛܥܡܐ ܗܝ ܠܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܠܦ ܠܢ ܀ 15ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ . ܦܬܓܡܐ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܕܢܦܢܐ ܡ̇ܢ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܢܟܝܘ ܡܢ ܒܝܫܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܘܐ ܥܡܗ . ܗܐ ܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܡܠܦ ܠܢ ܀ 15ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ . ܦܬܓܡܐ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܕܢܦܢܐ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡ̇ܢ ܕܐܬܢܟܝܘ ܡܢ ܒܝܫܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܘܐ ܥܡܗ . ܗܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܥܡ
PhiloxMab:TenMem ܗܘ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܢܬܘܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡܪ . ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܀ 31ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܩܡ ܘܗܘܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܆
PhiloxMab:TenMem ܟܬܒ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܒܬܘܠܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܝܠܕܬ ܠܒܪܢܫܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ . ܕܟܝܢܐܝܬ ܝܠܕܬ ܠܒܪܢܫܐ . ܐܪܐ : ܝܟܐ ܡܡܬܘܡ ܐܫܬܡܥܬ . ܐܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܒ̇ܛܠ ܡܘܬܐ . ܡܒ̇ܛܠ XX XX57 . ܝܬܩܐ ܘܡ̇ܢ ܕܫ̇ܪܐ ܡ̇ܢ ܡܫܪܪ ܦܘܠܘܣ ܠܕܝܬܩܐ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܠܡܘܬܐ ܡܢ ܕܝܬܩܐ . ܘܡܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܝܬ ܡܟܝܠ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܕܢܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܟܝܢܐܝܬ . ܡ̇ܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܐܘ̇ ܒܝܕ ܙܩܝܦܘܬܐ ܘܠܨܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ . ܘܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ XXXX 71 ܫܟܚ ܕܢܓܠܐ ܠܗܘܢ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܪܙܐ . ܡܠܠܗ ܡ̇ܢ . ܠܗ̇ܝ ܕܐܬܝܠܕ ܒܬܘܠܬܐ . ܘܐܬܢܣܝ ܒܚܫܐ ܘܒܡܘܬܐ . ܘܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ . . ܓܒܪܐ ܠܡ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܘܡܢ̣ܘ ܕܦܪܫܗ ܠܝܘܡܐ ܢܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܐܒܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܒܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܘܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܀ XXXX X⁷³ 108ܠܕܘܡܪܐ ܓܝܪ ܫ̇ܘܝܐ ܚܟܡܬܗ ܡ̇ܢ ܡܬܝܕܥܐ ܗܘܬ . ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܡ̣ܪ XXXX XX9 ܠܘܣ ܡܢ̣ܘ ܘܒܪ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܣܦܩܐ ܝXXX X76 ܪܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܬܦܝܣܗ̇ . ܒܥܝܐ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܙܦܠܢ ܘܐܝܟ ܙܦܠܢ . ܐܘܐܝܟ ܗܕܐܐܘܐܝܟ ܗ̇ܝ . ܐܝܟ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܘܛܬܐ ܡ̇ܢ ܡܐ ܕܡܩܒܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܚܠܦ ܚܛܝܬܗ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܡܪܝܐ ܢܬܠܘܢܝܗܝ ܥܠ ܩܝܣܐ . ܘܠܐ ܢܒܘܬ ܦܓܪܗ ܥܠ ܡ̇ܢ . ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ ܟܘܠ ܡܢ ܕܡܬܬܠܐ ܒܩܝܣܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܘܠ
PhiloxMab:TenMem XX X X81 ܕܚܙܐ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܗ . ܘܐܬ̣ܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ . ܗܐ ܚܙܝ ܡ̇ܢ ܡܠܬܟ ܠܐ ܥܡ̣ܕ̇ ܐܠܐ ܠܗ ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܟܪܣܐ ܘܐܪܦܝܗ ܫܚܝܡܐ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܝX XX 8 ܒܢܝܐ̈ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ . ܡ̇ܢ ܢܣ̣ܒ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܕܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܓܠܝܐܝܬ ܕܩܢܘܡܐ ܚܪܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣ̣ܒ . ܡ̇ܢ XXXXX X ܕܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܐܢܫܘܬܢ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܝܕܝܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . XX X X85 ܒܥܘܬܐ ܠܡ X ⁴ܘܬܟܫܦܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܠܒܫܗ ܠܒܣܪܐ XܝXX 90 Xܘܐܦ ܟܕ ܒܣܪܐ ܠܡ ܠܒܝܫ ܗܘܐ .