simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܡܒ̇ܛܠ ܡܘܬܐ . ܡܒ̇ܛܠ XX XX57 . ܝܬܩܐ ܘܡ̇ܢ ܕܫ̇ܪܐ ܡ̇ܢ ܡܫܪܪ ܦܘܠܘܣ ܠܕܝܬܩܐ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܠܡܘܬܐ ܡܢ ܕܝܬܩܐ . ܘܡܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܗ̣ܘ ܆ ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܐ : ܘܕܡܢܐ ܗܘܐ : ܘܡܛܠ ܐܝܕܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܬܦܫܩܐ ܀ 20ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܝܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܕܥܬ ܕܠܟܠ ܕܗ̇ܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܢܩܝܦ . ܗ̣ܘ ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܐܫܬܚܠܦ ܘܐܡ̣ܪ ܕܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܣܦ ܐܢܬ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܣ̇ܥܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܩܪܐ ܀ 13ܐܢ ܡ̇ܢ . ܕܥܬܕ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܒܗܢܐ ܐܘ̇ ܣܟܠܐ ܇ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܦ̇ܐܝܐ ܕܐܬܐܡܪ ܆ ܩܛܪܓܘ ܗܢܘܢ ³0 ܘܢ . ܘܟܬܒܘ ܡ̇ܢ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܠܗܘܢ ܘܕܪܫܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܝX X X33 ܕ . ܡܠܬܐ : ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ XXXX 71 ܫܟܚ ܕܢܓܠܐ ܠܗܘܢ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܪܙܐ . ܡܠܠܗ ܡ̇ܢ . ܠܗ̇ܝ ܕܐܬܝܠܕ ܒܬܘܠܬܐ . ܘܐܬܢܣܝ ܒܚܫܐ ܘܒܡܘܬܐ . ܘܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ . ܚܬܢܐ ܗ̣ܘ . ܓܠܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܚܬܢܐ ܕܩ̇ܪܒ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚ ܠܟܠܗܘܢ ܬܦܪܩܘ ܒܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܒܝܬ ܐܦܪܝܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܗ ܡ̇ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܘܝܪ . . ܘܢܬܠܘܢܗ̇ ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ ¹⁷ܐܢܫ
PhiloxMab:TenMem ܕܫ̇ܠܡ ܠܦܢܟܘܢ ܥܘ̇ܠܐ ܀ II X7ܢܐܬܐ ܗܫܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܪܫܐ ܡ̇ܢ ܟܠܗܘܢ ܠܗܝܐ̈ ܆ ܡܚܪܡܝܢ ܣܘܟܠܝܟ̈ ܥܡ ܡܫܟܚܢܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܗܘܐ ܚܪܡ ܀ Xܫܠܡܬ̇ ܐܓܪܬܐ ܡ̇ܢ ܡ . ܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܨ ܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܀ X
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ ܡ̇ܢ . ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ X 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܆ ܡܣܠܝ ܗ̇ܘ ܡܢ ܟܘܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܦܐܢܬ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܟ ܣ̇ܗܕܝܢ ܐܢܬܘ ܆ ܝXXXX 0
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܟ ܪܘܫܥܐ ܕܩܕܡܝܬܐ̈ ܣܦ̣ܬ ܒܠܝܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ ܘܒܙܒܢ ܓܘܢܐܝܬ ܀ XXXXX X X 186X¹ܕܝܠܗ . ܬܘܒ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܢܬܒ̇ܩܐ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܢܐܠܦ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܥܝܕܗ ܘܐܠܗܐ ܪܥܐ ܚܕܬܐ ܀ X ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ .