simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܡܠܦ ܠܢ ܀ 15ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ . ܦܬܓܡܐ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܕܢܦܢܐ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡ̇ܢ ܕܐܬܢܟܝܘ ܡܢ ܒܝܫܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܘܐ ܥܡܗ . ܗܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܥܡ
PhiloxMab:TenMem ܡܗܝܡܢ ܕܠܐ ܒܨܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܚ̇ܟܡ ܝXXX X87 ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܆ ܘܐܢܬܘܢ ܐܠܐ ܐܕܪܟܬܘܢ ܆ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ 8ܠܘ ܓܝܪ
PhiloxMab:TenMem ܟܬܒ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܒܬܘܠܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܝܠܕܬ ܠܒܪܢܫܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ . ܕܟܝܢܐܝܬ ܝܠܕܬ ܠܒܪܢܫܐ . ܐܪܐ : ܝܟܐ ܡܡܬܘܡ ܐܫܬܡܥܬ . ܐܘ
PhiloxMab:TenMem ܘܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܀ XXXX X⁷³ 108ܠܕܘܡܪܐ ܓܝܪ ܫ̇ܘܝܐ ܚܟܡܬܗ ܡ̇ܢ ܡܬܝܕܥܐ ܗܘܬ . ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܡ̣ܪ XXXX XX9 ܠܘܣ ܡܢ̣ܘ ܘܒܪ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܗܢܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܘܛܬܐ ܡ̇ܢ ܡܐ ܕܡܩܒܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܚܠܦ ܚܛܝܬܗ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܩ̇ܪܐ ܆ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪܬ ܩܠܐ ܐܘ ܐ ܚܕܬܐ . ܐܘ ܣܘܟܠܐ ܐܘ ܪܥܝܢܐ ܡ̇ܢ XXXX X123 ܐܒܗܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܢܕܥ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܘܕܐ ܕܡܫܝܚXܐ Xܨܛܠܒ ܆ ܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܗ ܒܘܝܢܐ Xܠ ܐ ܡܩܕܡ ܣܝܡ ܚܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܒܓܘ ܢܦܫܗ . ܕܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܗܘ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܢܬܘܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡܪ . ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܀ 31ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܩܡ ܘܗܘܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܆
PhiloxMab:TenMem ܐܚܬܗ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܗ ܆ ܢܚ̣ܬ ܟܝܠ ܡ̇ܢ ܠܡܪܝ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܚܪܢܐ ܐܟܪܙ ܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܀ XX ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem X ܕܡܥܒܪ ܡܢ ܐܕܢܗ ܕܝܢܐ . ܠܝܬ ܒ ܚܝܠܐ ܕܐܩܥܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܢܚܘܬ ܗܘܐ ܀ 51ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܒܚܢܢܗ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܒܨܝܪ ܡܢܗ : ܦܩܬܗ ܠܡ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ . ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܢܚܬܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܫܘܬܦܐ ܒܪܟܝܢܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܥܡ ܝܫܘܥ . ܘܠܘ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܝ̇ܕܥܐܢܬ ܕܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܢܩܝܦ ܆ ܡܕܝܢ ܘ . ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܐܪܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܣܦܐܢܬ ܕܠܐ ܚܠܦܐ . ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܣܦܩܐ ܝXXX X76 ܪܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܬܦܝܣܗ̇ . ܒܥܝܐ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܙܦܠܢ ܘܐܝܟ ܙܦܠܢ . ܐܘܐܝܟ ܗܕܐܐܘܐܝܟ ܗ̇ܝ . ܐܝܟ̈
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܫܬܚܠܦ . ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܐ ܆ ܐܘ Xܪܘܚܢܐ ܘܦܓܪܢܐ ⁹ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬ ܒܗ ܝܕܥܬܐ ܫ . . ܢܝܬܐ . ܘܥܡ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡܪ ܐܦ ܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ ܫܠܡܢ̈ ܆ . ܗܝ ܦܟܝܗܘܬܐ ܕܡܠܬܗ ܡܬܛܥܡܐ ܗܝ ܠܟܠ
PhiloxMab:TenMem XX X X81 ܕܚܙܐ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܗ . ܘܐܬ̣ܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ . ܗܐ ܚܙܝ ܡ̇ܢ ܡܠܬܟ ܠܐ ܥܡ̣ܕ̇ ܐܠܐ ܠܗ ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܟܪܣܐ ܘܐܪܦܝܗ ܫܚܝܡܐ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܡܝܬ . ܐܢ ܡܛܠܬܗ ܡܝܬ . ܗ ܐܝܟ ܣܢܝܩ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܐܦ ܩܡ . ܐܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܣܢܝܩ ܥܠ X X XX XX ܐ ܩܡ ܀ 3ܬܬܝܕܥ ܒܩܕܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܝܬ . ܡܛܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܆ ܐܘ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܨܛܠܒ . ܢܗܘܐ ܚܪܡ . ܡܢܐ ܥܡ ܩܛܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܀ 262ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܠܝܬ ܡܟܝܠ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܕܢܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܟܝܢܐܝܬ . ܡ̇ܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܐܘ̇ ܒܝܕ ܙܩܝܦܘܬܐ ܘܠܨܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ . ܘܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܬܝܕܥ ܠܟ ܗܠܝܢ ܆ ܫܬܩܬ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘܐܬܝܬ ܬܒܥܐ ܥܡܝ ܥܠ ܡ̇ܢ ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܠܬܢܝ ܀ 18ܐܝܟ