simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem . ܗܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܠܦ
PhiloxMab:TenMem . ܒܠܥܕ ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܢܙܡܪ ܠܟ .
PhiloxMab:TenMem ܐܒܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܡܪܝܐ
PhiloxMab:TenMem . ܡܕܝܢ ܟܠ ܡ̇ܢ XXX XX X
PhiloxMab:TenMem ܕܛܥܝܐ ܆ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘܐ ܡܠܦܢܐ .
PhiloxMab:TenMem ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܛܥܝܘܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܡܕܡ
PhiloxMab:TenMem ܚܒܝܒܢ ܆ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܘܝܢܐ
PhiloxMab:TenMem X 1ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:TenMem ܘܠܐ ܐܝܕܥܬܢܝ ܆ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܚܙܐ ܚ̇ܙܐ
PhiloxMab:TenMem ܀ 45ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܦ̣ܩ ܪܘܫܥܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܒܝܫ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ ܝܕܝܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܒܘ ܆ ³¹ܕܡܚܪܡ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܚܕ
PhiloxMab:TenMem ܚܕܝܘܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܩܝܪ ܗ̣ܘ X
PhiloxMab:TenMem X 105ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܕܢܕܥ ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܒܐܢܫܘܬܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܐܠܐ ܫܪܝܪ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ . ܗ̇ܘ
PhiloxMab:TenMem ܟܘܠܗ̇ ܬܗ̇ ܕܟܠ ܡ̇ܢ X ܕܩ̇ܪܐ ܢܕܥ