simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܨܠܝܒ . ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܗܕܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ̇ ܓܠܝܙ ܆
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܡ̇ܦܢܐ ܐܢܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܬܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܨܠܝܒ ܆ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn : ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܬܗܝܡܢܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܆ XX 1X0ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܗ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢ ܘܥܡ̣ܕ̇ ܘܢܛܪ
PhiloxMab:ComProJohn ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ
PhiloxMab:ComProJohn ⁵ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܢܬܪܥܐ ܥܠܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܚܟܡܬܐX : ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܨܠܝܒܐܘܚܫܐ̈ ܢܗܝܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢܗ ܆ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܫܬܘܕܥ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܝܢܐ ܇ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܡܥ ܠܟܬܒܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܠܗ ܇ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܥܒ̇ܕ ܫܪܪܐ ܐܬ̇ܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܚܒܝܒܐܦܫܝܛܘܬܗ̇ܕܗܝܡܢܘܬܐ̈ ²⁰ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܠܡܕ ܒܦܘܪܫܢܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܫܠܝܚܐ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܝ ܥܕܟܝܠ ܒܚܫܐ