simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܚܝ ܥܕܟܝܠ ܒܚܫܐ ܕܒܣܪܐ : ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܣܒ ܒܗ ܚܟܡܬܐ XX ¹ . ܡ̇ܢ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ : ⁸ ܘܐܢ ܐܝܟ̈ ܩܢܘܢܐ ܗܢܐ ܕܬܚܡ ܫܠܝܚܐ : ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܟܢܐܐܚܝܕ ܘܡܬܪܥܐ ܥܠܝܗܝܢ ܇ ܕܐܫܟܚ ܠܡܕܢ ܘܠܡ̇ܦܪܫܘ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗܝܢ ܇ ܘܢܚܫܘܒ ܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܐܢ ܬܪܝܢ̈ X8 ²⁰ܢܗܘܘܢ ܡ̇ܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܫܢܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܐܕܡ ܥܦܪܢܐ . ܘܡܛܠ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܟܕ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܠܐܕܫܐ̈ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ : ܘܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ³⁰ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܠܐܟܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܪܘܚܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ XX 1 0ܠܒܪ ܡܢܗ ܆ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ ܐܣܗܕ ܓܠܝܐܝܬ ܘܟܬ̣ܒ . ܕܠܘܬ ⁵
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣ ܚܬܢܐ ܗܘ . ܪܚܡ̇ܗ ¹⁵ܕܝܢ ܕܚܬܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܐܡ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܠܐ ܐ̇ܝܬܝ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܩܕܡ ܗ̇ܘ .
PhiloxMab:ComProJohn ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ . ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܩ̣ܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܥܝܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ . ܠܝܗܘܕܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܘܬ ܨܠܝܒܐܘܚܫܐ̈ ܢܗܝܡܢ ܒܗ ܗܟܢܐ : ܘܠܐ ܢܬܟܠܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐX : ܘܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܟܬ̣ܒ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܗܟܢܐ . ܕܠܗ̇ܘ¹⁵ ܕܠܐ ܐܝ̣ܕܥ ܚܛܝܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܫܬܘܕܥ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܕܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܚܫ ܘܚܠܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܫܬܘܕܥ . ܘܐܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܬܚܪܝܘ ܡ̇ܢ ܒܗ : ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܪܚܝܡ ܗܘܐ ܡܢܗ ܆ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܇ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܓܒܠܗ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܠܘ ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܚܪܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ . ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܩ̣ܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ̣ ܟܕ ܨܠܝܒ . ܠܝܗܘܕܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ⁹ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ : Xܝܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܝܘܚܢܢ ܪܒ ܡܢ ܡܫܝܚܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ . . 110ܕܠܗ ܠܚܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܡ̇ܢ : ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܐܠܨܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܇ ܘܠܘ ܕܒܪܢܫܐ