simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܨܐ ܠܡܬܒܝܢܘ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܐܬܚܕܬܘ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܒܡܫܝܚܐ̣ ܒܪܝܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܫܡ̇ܗ ܦܘܠܘܣ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܬܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܟܝܢܐ ܇ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܡܥ ܠܟܬܒܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܬܗܝܡܢܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܘܕܡܘܬܐ : ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܒܗܪ ܒܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܫܒܝܢ ܇ ²ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܘ ܒܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܪܘܚܢܝܐ ܕܝܢ ܕܐ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܠܡܕܡ . ܗ̣ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܫܬܠܡܝܢ ܇ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܝܢܐ . ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܐܬ̇ܐ ܠܬܘܠܡܕܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܚܒܝܒܐܦܫܝܛܘܬܗ̇ܕܗܝܡܢܘܬܐ̈ ²⁰ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܠܡܕ ܒܦܘܪܫܢܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܆ XX 1X0ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܦ ܗܪܟܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܬܕܡܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ²⁰ ܕܗ̇ܢܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܨܠܝܒ ܆ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ̣ ܢܬܡܨܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܐܓ ܕܢܗܘܐ ܒܫܪܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܟܢܐ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܐܓ ܠܡܗܘܐ ܓܒܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܗ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢ ܘܥܡ̣ܕ̇ ܘܢܛܪ