simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܠܚܘܕX ܢܕܥ ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܥܡܗ̇ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܕܣܦܩܐ ܠܡܝܬܝܘ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܨܐ ܠܡܬܒܝܢܘ ܆ ܕܠܐ̇ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܨܝܕ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܕܬܪܝܢ̈ . ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܡ ܕܒܡܫܝܚܐ̣ ܒܪܝܬܐ ܗܘ ܚ̇ܕܬܐ . ⁶ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܘ ܡ̇ܢ . . . ܕܐ ܇ ܟܠܡܕܡ ܠܡ ܒܐܝܕܗ ܗ̣ܘܐ ܇ ⁵ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܚܕܬܘ . ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܫܡ̇ܗ ܦܘܠܘܣ ܆ ܐܠܐ ܠܗX ܠܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܇ ܗܢܐ ܕܡܢܗ ܡ̇ܢ ܇ ܕܢܠܚ̣ܡ ܠܗ ܫܡܐ ܗܢܐ . ܕܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܗܪܟܐ ܆ ܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܐܦܢ ܬܣܬܒܪ ܕܥܣܩܐ ܇ ܘܠܐ ²⁰ܡܣܬܗܕܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܣܗܕܘܬܐ̣ ܡܢ ܟܬܒܐ . ܘܙܕܩ ܕܬܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܫܬܡܥ ܠܟܬܒܐ ܇ ܘܡܩܒܠ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐܢ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ²⁵ܠܗ ܕܢܫܬܒܚ ܐܦ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܐܦܢ ܠܐ ܢܣܬܗܕܢ̈ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܕܟܝܢܐ ܀ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܡܢ ܟܬܒܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܗܝܡܢܢ̈ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܫܬܒܗܪ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܟܡܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ̈ ܗܪܛܝܩܐܐܡ̇ܪ ܇ ܡ̇ܢ ܕܫܠܝܚܐ : ܫܛܝܘܬܐܐܬܚ̣ܫܒ ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܘܝܐ ܘܕܡܘܬܐ : ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܘ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܚܝܪ . . ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܆ ⁵ ܐܠܐ ܐܦ ܫܛܝܘܬܐ ܚܫܒܝܢ ܇ ²ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܠܡܕܡ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܡܬܕܝܢ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܐܝܕܥ ܡܕܥܗ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܡܬܕܝܢܢ . ܪܘܚܢܝܐ ܕܝܢ ܕܐ̇ܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܐܘ ܡܢ ܝܗܘܕܝܘܬܐ ܇ ܐܘ ܡܢ ܐ̇ܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ¹⁰ XX X¹ . 1ܙܒܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܡܫܬܠܡܝܢ ܇ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܕܐܬ̇ܐ ܠܬܘܠܡܕܐ : ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܩܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܒܗ ܙܘܥܐ ²⁵ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܟܝܢܐ . ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܬܠܡܕ ܒܦܘܪܫܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܟܢܐ ܦܪܢܣ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܗܪܛܝܩܐ ܆ ܚܒܝܒܐܦܫܝܛܘܬܗ̇ܕܗܝܡܢܘܬܐ̈ ²⁰ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܡܥܕ ܩܐܡ ܡܢ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܝܕܘܥܘܗܝ ܆ ⁵ܐ̇ܝܕܐ̈ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܝܐ ܆ XX 1X0ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܬܕܡܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ²⁰ ܕܗ̇ܢܘܢ : ܘܚܠܦ ܕܢܫܐ̇ܠ ܢܫܒܚ : ܡ̇ܢ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܕܨܠܝܒ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܓܝܣܐ̈ : ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ . ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܩܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܚܝܠܐ . ܚܢܢ ܠܡ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ ܆ ܠܝܗܘܕܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ : ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܓܘ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܐܢܐ . ¹ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐܓ ܕܢܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܬܠܡܝܕܐ ܇ ܐܦ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܠܫܘܒܚܗ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܠ ¹⁰ ܚܫܐ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ̣ ܢܬܡܨܐ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐܓ ܠܡܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܘܚ̇ܙܝܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ܠܡܣܬܟܠܘ ܪܥܝܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܗܟܢܐ . ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܝܡܢ ܘܥܡ̣ܕ̇ ܘܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܐܫܬܡܠܝ ܆ ܢܣ̣ܒ ܒܗ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐ ܒܝܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܘܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ . ܘܟܠ