simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܗܟܢܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܥܡܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܡܢܗܪ ܗܘܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ⁵ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܢܬܪܥܐ ܥܠܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn 12ܡܬܒܥܐ ܡܕܝܢ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܐܓ ܕܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣ̇ܒܪܢܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܕܢܣ̇ܬܟܠ .
PhiloxMab:ComProJohn ܘܐܝܟܐ . ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ . ܕܝܫܘܥ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܒܣܕ̇ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܐܬܢܒܝܘ
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܕܗ̇ܘܐ ܘܡܬܝܠܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܬ̇ܦܫܩ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܙܕܩ̇ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ .
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܗܕܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ̇ ܓܠܝܙ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܡܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܗܕܡܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܬ̣ܬܕܪܟ̣ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܠܗ̇ .
PhiloxMab:ComProJohn ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܀ ܐܝܕܝܥܘܬܐ ܗܟܝܠ
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܡ̇ܦܢܐ ܐܢܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܪܚܡ . ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܡܩ̇ܫܐ :
PhiloxMab:ComProJohn : ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܠܗ ܇ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܥܒ̇ܕ ܫܪܪܐ ܐܬ̇ܐ
PhiloxMab:ComProJohn ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ