simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܝܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܕܝܥܐ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܡܬܗܝܡܢܐ̇ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢܗܪ ܗܘܐ ܇ ܠܡܨܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܚܫܟ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܢܐ ܡ̇ܢ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ⁹ܗ̇ܘ ܕܪܕܐ̇ ܗܘܐ ܩܕܡ ܥܡܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܟܢܐ ܢܬܪܥܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܥܒ . . . ܕܐ ܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܒܣܪܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ̣ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ⁵ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐܓ ܕܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܠܟܬܒܐ̈ : ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ ܇ ¹0ܘܕܢܣ̣ܒ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܀ ¹¹ 12ܡܬܒܥܐ ܡܕܝܢ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܕܝܢ ܡܦ̣ܣ ܠܡܐܡܪ : ܕܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܆ ܠܐ ܡܢܗ ܡܬܗܝܡܢܢ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝ̇ܕܥ ܕܢܣ̇ܬܟܠ . ܕܥܠ ܕܠܐ ܒܥ̣ܐ ܕܢܣ̇ܬܪܩ ܒܗܘܢ ܡ̇ܢ ܘܥܠܬܐ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪܢܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ . ܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܗ̣ܘܝܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܪܝ ܕܢܟܬܘܒ ܡܛܠ ܒܛܢܐ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘܐ ܘܐܝܟܐ . ܘܡ̣ܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܐܬܢܒܝܘ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܓܠܝܐܝܬ ܒܪܝܫܐ ܡ̇ܢ : ܕܗ̇ܘܐ ܚܕܬܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܘܡܬܝܠܕ ܒܒܣܕ̇ ܘܠܘ ܡܛܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܘ ܕܗ̇ܘܐ ܘܡܬܝܠܕ ܆ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X²ܘܙܕܝܩܐ̈ : ܘܕܢܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ ܕܡܬܒܪܢܫ : ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܐܬ̇ܦܫܩ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܇ ܡ̇ܢ ܣܝ̣ܡܢ̈ ܘ̇ܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܬܕܢܝܘ ܆ ܘܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ ܚܝܠܐ ܕܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܕܓܠ . ܐܠܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܬܗܝܡܢ ܙܕܩ̇ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢܗ̇ ܓܠܝܙ ܆ ܢܘܟܪܝܐ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܇ ܗܕܐ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܗܕܡܐ̈ ܠܚܘܕ ܡܚܝܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ : ܡ̇ܢ ܇ ܘܚܘܫܒܐ̈ ܒܠܒܐ ܇ ܘܠܘ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܗܕܡܐ̈ . ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒ̇ܥܐ ܠܗ̇ . ܕܡܐ ܕܫ̇ܠܡ ܟܠ ܪܚ̇ܡ ܝܘܠܦܢܐ ܒܥܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܆ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܣܡ ܒܟܝܢܐ̈ . ܐܠܐ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܕܬ̣ܬܕܪܟ̣ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܀ ܐܝܕܝܥܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ : ܗܕܐ ܕܒܢ ܒܠܚܘܕ ܐܬܚܘܝܬ ܡ̇ܢ ܐܫܟܚ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܕܥ ܆ ܘܠܘ ܐܦ ܕܡܢܘ ܇ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܘܒܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܢܬ ܕܡ̇ܦܢܐ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ : ܕܠܡܐ ܐܡܪܐ ²⁵ܓܒܝܠܬܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܘܣ : ܘܟܬ̣ܒ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܟܐܐ ܒܗܘܢ : ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܨܒ̇ܐ ܡܩ̇ܫܐ : X 1 ¹⁰ܥܠ ܡܢܐ ܥ̇ܕܠ ܠܒܝ̣ܫܐ̈ ܘܡܫܒܚ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܕܐܢ ܡܕܝܢ ܥܠ ܡܢ ܕܨܒ̇ܐ ܡܪܚܡ . ܘܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܠܡܢܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܓܒ̇ܐ ܗܪܛܝܩܐ ܡ̇ܢ ܘܣܘܢܩܢܐ̈ . ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܐܠܨܐ ܕܬܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ : ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܥܒ̇ܕ ܫܪܪܐ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ . . ³ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܢܘܗܪܐ ܣܥܪܝܢܢ ܇ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܇ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ ܕܩܘܪܒܢܐ ܡܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ³ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̇ܢ ²⁵ ܘܬܗܘܘܢ ܣܢܝܐܝܢ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܫܡܝ . ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ