simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܘ ܕܗ̇ܘܐ ܘܡܬܝܠܕ ܆ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X²ܘܙܕܝܩܐ̈ : ܘܕܢܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ ܕܡܬܒܪܢܫ : ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܫܡ̇ܗ ܦܘܠܘܣ ܆ ܐܠܐ ܠܗX ܠܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܇ ܗܢܐ ܕܡܢܗ ܡ̇ܢ ܇ ܕܢܠܚ̣ܡ ܠܗ ܫܡܐ ܗܢܐ . ܕܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܗܪܟܐ ܆ ܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܠܚܘܕX ܢܕܥ ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܥܡܗ̇ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܕܣܦܩܐ ܠܡܝܬܝܘ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܬܕܡܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ²⁰ ܕܗ̇ܢܘܢ : ܘܚܠܦ ܕܢܫܐ̇ܠ ܢܫܒܚ : ܡ̇ܢ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܕܨܠܝܒ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܓܝܣܐ̈ : ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢܗܪ ܗܘܐ ܇ ܠܡܨܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܚܫܟ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܢܐ ܡ̇ܢ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ⁹ܗ̇ܘ ܕܪܕܐ̇ ܗܘܐ ܩܕܡ ܥܡܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ ܚܝܠܐ ܕܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܕܓܠ . ܐܠܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܬܗܝܡܢ ܙܕܩ̇ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ ܕܐܬ̇ܐ ܠܬܘܠܡܕܐ : ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܩܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܒܗ ܙܘܥܐ ²⁵ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܟܝܢܐ . ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܝܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܕܝܥܐ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܡܬܗܝܡܢܐ̇ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ . ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܩ̣ܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܥܝܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ . ܠܝܗܘܕܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܟܢܐܐܚܝܕ ܘܡܬܪܥܐ ܥܠܝܗܝܢ ܇ ܕܐܫܟܚ ܠܡܕܢ ܘܠܡ̇ܦܪܫܘ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗܝܢ ܇ ܘܢܚܫܘܒ ܐܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܟܬ̣ܒ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܗܟܢܐ . ܕܠܗ̇ܘ¹⁵ ܕܠܐ ܐܝ̣ܕܥ ܚܛܝܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܫܬܘܕܥ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܕܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܚܫ ܘܚܠܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܘ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܚܝܪ . . ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܆ ⁵ ܐܠܐ ܐܦ ܫܛܝܘܬܐ ܚܫܒܝܢ ܇ ²ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ⁹ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ : Xܝܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܝܘܚܢܢ ܪܒ ܡܢ ܡܫܝܚܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܟܕ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܠܐܕܫܐ̈ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ : ܘܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ³⁰ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܠܟܠ