simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܕܝܢ ܡܦ̣ܣ ܠܡܐܡܪ : ܕܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܆ ܠܐ ܡܢܗ ܡܬܗܝܡܢܢ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ . ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܩ̣ܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ̣ ܟܕ ܨܠܝܒ . ܠܝܗܘܕܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢܗ̇ ܓܠܝܙ ܆ ܢܘܟܪܝܐ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܇ ܗܕܐ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܢܬ ܕܡ̇ܦܢܐ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ : ܕܠܡܐ ܐܡܪܐ ²⁵ܓܒܝܠܬܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܘܣ : ܘܟܬ̣ܒ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܟܐܐ ܒܗܘܢ : ܘܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܐܦܢ ܬܣܬܒܪ ܕܥܣܩܐ ܇ ܘܠܐ ²⁰ܡܣܬܗܕܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܣܗܕܘܬܐ̣ ܡܢ ܟܬܒܐ . ܘܙܕܩ ܕܬܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ . ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܩܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܚܝܠܐ . ܚܢܢ ܠܡ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ ܆ ܠܝܗܘܕܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܠܡܢܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܓܒ̇ܐ ܗܪܛܝܩܐ ܡ̇ܢ ܘܣܘܢܩܢܐ̈ . ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܐܠܨܐ ܕܬܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ : ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ : ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܓܘ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܐܢܐ . ¹ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܐܦܢ ܠܐ ܢܣܬܗܕܢ̈ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܕܟܝܢܐ ܀ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܡܢ ܟܬܒܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܗܝܡܢܢ̈ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܇ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܓܒܠܗ ܐܒܐ ܒܝܕ ܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܠܘ ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܚܪܢܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܡܥܕ ܩܐܡ ܡܢ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܝܕܘܥܘܗܝ ܆ ⁵ܐ̇ܝܕܐ̈ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܝܐ ܆ XX 1X0ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܝܡܢ ܘܥܡ̣ܕ̇ ܘܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܐܫܬܡܠܝ ܆ ܢܣ̣ܒ ܒܗ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐ ܒܝܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܘܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ . ܘܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ ܕܩܘܪܒܢܐ ܡܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ³ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̇ܢ ²⁵ ܘܬܗܘܘܢ ܣܢܝܐܝܢ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܫܡܝ . ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܟܢܐ ܢܬܪܥܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܥܒ . . . ܕܐ ܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܒܣܪܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ̣ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ⁵ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܘܬ ܨܠܝܒܐܘܚܫܐ̈ ܢܗܝܡܢ ܒܗ ܗܟܢܐ : ܘܠܐ ܢܬܟܠܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐX : ܘܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܫܬܘܕܥ . ܘܐܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܬܚܪܝܘ ܡ̇ܢ ܒܗ : ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܪܚܝܡ ܗܘܐ ܡܢܗ ܆ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܫܬܡܥ ܠܟܬܒܐ ܇ ܘܡܩܒܠ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐܢ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ²⁵ܠܗ ܕܢܫܬܒܚ ܐܦ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܥܒ̇ܕ ܫܪܪܐ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ . . ³ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܢܘܗܪܐ ܣܥܪܝܢܢ ܇ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܇ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܬܠܡܕ ܒܦܘܪܫܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܟܢܐ ܦܪܢܣ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܗܪܛܝܩܐ ܆ ܚܒܝܒܐܦܫܝܛܘܬܗ̇ܕܗܝܡܢܘܬܐ̈ ²⁰ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܚܝ ܥܕܟܝܠ ܒܚܫܐ ܕܒܣܪܐ : ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܣܒ ܒܗ ܚܟܡܬܐ XX ¹ . ܡ̇ܢ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ : ⁸ ܘܐܢ ܐܝܟ̈ ܩܢܘܢܐ ܗܢܐ ܕܬܚܡ ܫܠܝܚܐ : ܟܠ