simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܚܢܢ ܟܠܢ
JnEph:ActsEastSaints ܪܛܢܬ̈ ²ܒܠܒܝ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩܒܠܢܝ ܘܐܢܝܚܢܝ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܇ ܕܒܐܣܟܝܡܝXܘܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܬܓܪܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ ܡ̇ܫܪܐ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܝܬܪܐ̈ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ . ܡ̇ܢ ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܓܚܟ ܥܡ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁷ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܪܒܐ ܐܘ
JnEph:ActsEastSaints ܟܕ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫ̣ܟܚ ܠܗ ܡܠܘܐܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܬܐܓܘܪܬܗ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܕܒܟܠܥܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܠܝܐ ܆ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܚܠܝܡܐ ܒܬܫܘܝܬܗ :
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܕ ܚ̣ܙܘ ܕܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܕܘܟܬܐ ܚ̇ܫܚܐ X
JnEph:ActsEastSaints ܗܕܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ ܡܦܣܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ .
JnEph:ActsEastSaints ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܒܓܢܣܐ ܡ̇ܢ ܟܠܗܘܢ̣ ܡܢ ܣܘܪܝܐ