simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܗܠܝܢ ܚܢܢ ܟܠܢ ܝܬܝܪܐܝܬ⁴ ܡܦܝܣܝܢܢ ܆ ܗܘܝ̈ ܨܝܪܢ̈ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܕܙܟܝ ܐܢܬ ܠܒܝ ܘܐܬܕܟ̣ܝܬ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ . ܡܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܩܒܠܢܝ ܘܐܢܝܚܢܝ . ܠܐ ܐܬܒ̇ܨܪ ܠܝ ܗ̇ܘ ܕ̇ܨܚܝܢܝ ܡ̇ܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܒܛܘܪܦܗ̇ ¹ܕܐܟܣܢܝܐ̣ ܠܐ ܪܛܢܬ̈ ²ܒܠܒܝ ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܬܓܪܐ̈ ܚܫܝܒܝܢ ܗܘܘ ܇ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܢ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐ . ܦ ܠܐ ܥܠ ܢܨ̈ ܚܢܐ ܕܡܝܬܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܕܒܐܣܟܝܡܝXܘܘܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܘ̣ܘ ܡ̇ܫܪܐ ܗܘܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܘܒܣܘܦܣܪܐ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܡ̇ܙܒܢ ܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܬܐܓܘܪܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܟܠܗܘܢ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܐ̈ ܚܐ ܗܠܢ ܡܝܬܪܐ̈ : ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ . ܡ̇ܢܐ ܐ̇ܥܒܪ . ܐܝܟܢܐ ܐ . ܒܟܐ ܠܢܦܫܝ . ܘܝ ܠܝ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܦܫܝ . ܘܡܬ̇ܚܫܒ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ .
JnEph:ActsEastSaints ⁷ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܫܒܘܩ . ܠܝ ܡܪܝ . ܗܠܝܢ ܐܘܗܝ̈ ܕܠܥܙܪ ܡ̇ܢ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܒܪ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܡܥ ܗܘܐX ܘܫ : ܠܐ ܆ ܐܘ ܓܚܟ ܥܡ ܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ ܐܠܐ ܡܠܝ ܣܘܢܩܢܗ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܡܫܢܐ ܗܘܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ . ܘܓܚܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܝ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗ ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܕܝܪܗܘܢ ³ܒܡܕܝܢܬ ܡ̇ܢ ܟܘܪܗ ܢܐ X XX XX X ܥܣܩܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ ܪܒܐ ܐܘ ܙܥܘܪܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܢܦܪܘܫ ܡܐܟܘܠܬܗ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܆ ܘܡܡ̣ܝܫ ܠܗ̇ ܠܓܬܐ . ܘܬܘܒ ܪ-ܐܠܘ ܐ̣ ܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܫ̣ܟܚ ܠܗ ܡܠܘܐܐ ܠܬܐܓܘܪܬܗ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܝܟ ܥܣܪ ܡܠ̣ܝ̈ ܠܗ ܆ ܟܕ ܡܟܝܠ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܕܒܟܠܥܕ ܢ ܒܟܠ ܕܘX ܠܐ ܒ̇ܛܠ ܗܘܐ ܆ ܓܒ̣ܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܆ ܟܕ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫ̣ܟܚ ܠܗ ܡܠܘܐܐ ܠܬܐܓܘܪܬܗ : ܘܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܚܠܝܡܐ ܒܬܫܘܝܬܗ : ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܫ̣̇ܕܐ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܒܒܘܪܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܘ ܟܕ ܣܓܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܠܝܐ ܆ ܐܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟܬܐ ܚ̇ܫܚܐ X X XX X ܗܘܬ ܠܗܘܢ : ܕܝܪܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܐܬܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܡܝܡܬܐ ܕܐܒܪܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܚ̣ܙܘ ܕܗ̣ܝ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ ܡܦܣܝܢ ܗܘܝܢ ܒܗ ܘܒܓܢܣܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܐ ܆ ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܝܠ̣ܦܢ ܡܢ ܩܕܝܫܐX¹ ܥܠ ܩܫܝܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܇ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܡ̇ܢ ܠܠܘܝܬܐ ܕܬܫܥܝܩܐ⁸ ܕܐܒܕܢܗܘܢ . ܘܥܠ ܐ̈ ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܝܪܘܪܐX ܡ̇ܢ ܕܐܒܕܢܗܘܢ . ܘܥܠ ܐ̈ ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܝܪܘܪܐX ܇ ܡ̇ܢ . ܘܥܠ ܐ̈ ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܝܪܘܪܐX ܇ ¹ܘܡܪܩܘܕܬܐ ܐܝܟ ܕܒܪܬ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X
JnEph:ActsEastSaints ܟܠܗܘܢ̣ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗXܘ· ܩܘܪܝܩܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܢܟܦܐ̈ ܆ ܐܟܚܕܐ ܣܝܡ̣ܝܢ ܒܗ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ . ܟܕ ܒܓܢܣܐ