simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ .
JnEph:ActsEastSaints . ܘܢܦ̣ܩܘ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܝܕܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ⁷ܠܕܘܟܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܦܘܠܘܣ ܆ ܒܓܢܣܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܝܕܝܢ ܦ̣ܩܕ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܫܚ ܡܢ ܥܡ̣ܠܐ·
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܇ ܢܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܚܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܐܡܪ
JnEph:ActsEastSaints ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܓܠ̣ܝܐ ܕܡܠܚܐ ܠܘ
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܦ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ
JnEph:ActsEastSaints ܣܪܓܝܣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܥܡܠܐ ܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟܬܐ ܕܚܝܘܘܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܗ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ̇ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ . ܡ̇ܢ ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ .
JnEph:ActsEastSaints . ܘܗ̣ܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒܪܬ ܕܫܐܕܐ̈ ܐܢܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܢܝ̣ܬܒ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܬܕ̇ܡܐ ܠܐܪܝܟܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ¹ܣܓܝܐܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܓܫ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ : ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ ܟܠ ܦܓܪܝ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܙܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܚܠ̣ܬ ܕܕܠܡܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܥܕܡܐ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܢܐܡ̣ܪ ܗܘܐX