simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܘܘܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ¹¹ܡܒ̇ܟܐ ܠܝܘܬ ܢXXXX ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܠܗ
JnEph:ActsEastSaints ܘܐܚܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܇ ܢܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܟܕ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫ̣ܟܚ ܠܗ ܡܠܘܐܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܚܢܢ ܟܠܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘ̣ܘ ܕܝܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܘܒܢܐ ܢ̇ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܝܢ . ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܟܪܝܗ :
JnEph:ActsEastSaints : ܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܫܡܥܘܘܝ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܙܥܘܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܕ̇ܠ . ܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܙܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܚܠ̣ܬ ܕܕܠܡܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܕܢܙܝܪܘܬܗ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܣܟܐ ܐܝܬܝܗ̇
JnEph:ActsEastSaints ܥܪ ܠܗܘܢ ܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ . ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܚܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܐܡܪ
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ
JnEph:ActsEastSaints ܟܠܗܝܢ ܦ̣ܣܩ ܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܆ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܩܕܡ ܪܓܠܘܝ̈ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܇ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟܬܐ ܕܚܝܘܘܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܗ ܆