simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܆ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܦ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ
JnEph:ActsEastSaints ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܝܢ . ¹ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܥܡܗ ) ܐܝܬܝܗ̇
JnEph:ActsEastSaints ܓܚܟ ܥܡ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁷ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ