simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ . ܡܬܡܪܡܪܝܝܢ . ܘܡܢܗܘܢ ܩ̇ܥܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܩܠܝܪܘܣ ܘܕܥܡܐ ܘܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ¹ܬܩ̣ܦ . ܟܕ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ ܢܫܬ̣ܕܐ ܡܢܟܘܢ . ܘܠܐ ܟܕ ܥܡܟܘܢ . ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܘX ܓܝܪ X X ܕܡܫܝܚܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܢܟܘܢ ܡܫܬܕܐ ܆ ܐܦ ܚܢܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ ¹ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܗ̇ܘ ܛ . ܘܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ . ¹¹ ܟܕ ܡ̇ܠܒܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܗ ) ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ( ²ܡܢ ܥܠ̣ܬ ܪܕܝܦܘܬܐ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܡܗ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ . ¹ܠܘܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ⁷ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܫܒܘܩ . ܠܝ ܡܪܝ . ܗܠܝܢ ܐܘܗܝ̈ ܕܠܥܙܪ ܡ̇ܢ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܒܪ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܡܥ ܗܘܐX ܘܫ : ܠܐ ܆ ܐܘ ܓܚܟ ܥܡ ܗ̇ܘ