simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints . ܠܘ ܠܗܕܐ ¹ܪ ܝܓ ܗ̇ܘܝܬ ܘܡܪܝ ܝܪ̣ܥ ܆ ܐܠܐ X X ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܪܡܠ ܡ̇ܢ ܒܟܝܗ ܘܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ· ܐܚܐ̈ ܨܠܘ X ܥܠܝ . ܘܫܒܘܩܘܢ ܠܝ . ܐܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ²ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܘ . ܘܘܟܢܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܓܢܒܝܘܘܝ ܡܝܢ ܥܡܐ ܇ ܡ̇ܢ ܛܘܒܢܐ ܠܒܝܬ ܕܝܩܘܢܝܩܘܢ ܆ ܘܡܡܠܠܝܢܢ . ܘܚ̇ . ܙܝܢܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ . ܡ̇ܢܐ ܐ̇ܥܒܪ . ܐܝܟܢܐ ܐ . ܒܟܐ ܠܢܦܫܝ . ܘܝ ܠܝ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܦܫܝ . ܘܡܬ̇ܚܫܒ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ .
JnEph:ActsEastSaints ¹ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܡܕܡ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ . ܦ̣ܩܕܬܘܢ ܥܠܝ ܕܐܡ̇ܘܬ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡ̇ܢ ܐܢ ܐܢܬܝ ܘܒܥܠܟܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ̇ ܬܘܗ̣ܬ . ܐܡ̣ܪܬ . ܥܠ ܡܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ¹⁸ܐܢܬܬܐ ܗܝ̣ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܟܐܦܐ . ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܦܪܙܠܐ . ܡ̇ܢ . ¹⁷ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܠܘܬܗ̇ ܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ : ܕܗܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܇ ܘ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܣ̇ܐܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܢܣ̇ܝܟ X ܬܕܡܝܪܬܐ̈ ܘܚܝܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ . ܣ̇ . ܘܪܕܐ ܢܒ̇ܥ ܡܢ ܝܪܒܗ . ܠܘܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ ܆ ܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܐ ܆ ܘܠܘܚܡܝܟ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܟܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ̣ ܠܘܬܘ . ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬ·ܘܘܢ̣ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܐܝܬX ܫܘܥܒܕܐ ܕܟܕ ܣ : ܒܝܪ ܫܘܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܕܡܝ̇ . ܬܥܒܕ . ܘܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܝܠܘ ܕܛ-ܘܒܢܐX . ܢܝܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܝ̇ܠܦܝܝܢ ²ܘܘܘ ܥܠ ܬܘܪܐ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܕܡܛܘܠ ܡܢܐ ܫܡܝܐ ܟܠ̣ܝܝܢ ܡܢ ܡܛܪܐ . ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܘܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܣܘܪܝܝܐ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܦܠܝܣܛܝܢܝܐ ܆ ܡܢ ܓܐܙܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܬܘܒ ܪܒܐ ܘܐܠܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܒܓܢܣXܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܨܘܦܢܝܐ̈ ܆ ܡܢ ܩܪܝܬܐ̇ ܡ̇ܢ ܕܥܠܡܝܘܬܐ ܕܘܒܪܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܡ̇ܫܡܠܐ ܗܘܐ ܆ ܒܓܢܣܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܦܝܛܐ ܘܪܬ̇ܚ ܡ̇ܢ ܐܬܪ̣ ܫܡܘ . ܛܘܒܢܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܦܝܛܐ ܦܘܠܘܣ ܆ ܒܓܢܣܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܫXܝܥܘܢ ܚܒܝܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܪܝܫ ܬܠܠܐ ܕܩ̇ܠ : ܫ ܡ̇ܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܠܐܢܫܐ ܘܠܝܢ . ܘܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܝܟ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈ ܆ ²ܐܢܐ . ܒܗ ܬܡ̇ܝܗ ܘ̇ܘܝܬ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ¹ܒܚܕܘܬܐ ܦܨܝܚ ܘܘܐ ¹ܘܡ̇ܫܐܠ ܠܝ : ܕܡܘܢ ܩܠܟ ܐܒ̇ܐ :
JnEph:ActsEastSaints ܐܣܛܝܪܐ ܠܐ ܐܫܬܟ̣ܚ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܩܘܒܠܐ ܕܣܛܢܐ ܡ̇ܢ ܆ ܫ̇ܐܠ ܥܠ ܐܣܛܝܪܐ ܕܢܣ̣ܩ ܘܢܚܘܝܘܗܝ ܠܗ ܠܒܝܬܐ . ܘܟܕ ܗ̣ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܬܓܪܐ̈ ܚܫܝܒܝܢ ܗܘܘ ܇ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܢ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐ . ܦ ܠܐ ܥܠ ܢܨ̈ ܚܢܐ ܕܡܝܬܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܕܒܐܣܟܝܡܝXܘܘܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܒܪܝ ܕܬܪܚܩ ܡܢܝ Xܓܡܪ ܠܐ ܡ̇ܢܚ ܘܘܝܬ . ܒܪܡ- X ܕܝܢ . ܠܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܚܦܝܛ ܗܘ ¹ܒܟܠ̇ ܥ̣ܒܕ ܛܒ . ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܐܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܓܠ̣ܝܐ ܕܡܠܚܐ ܠܘ ܗ̣ܝ ܠܘ̇ ܣܢܝܩܐ ܠܡ̇ܡܕܟܘ ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܬܡXܐ . . ܕ ܘܒܝܐ ܐܕ ܝ̣ ܟܘܪܐXܝܩܘXܐ̈ ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐ̇ ܟܠ ܦܓܪܝ ܘܫܬܐ ܕܡܝ ܆ ܗ̣ܘ ܒܝ ܡ̇ܩܘܐ ܘܐܢܐ ܒܗ : ܘܐܢܐ ܡ̇ܢ ܡܬܩ̣ܨ ܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ : ܘܬܘܒ ܕܩ̇ܕܡ ܐܡ̣ܪ : ܕܟܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ . ܕܡܢܐ ܥܪ . ܩ ܐܢܬ ܡܢܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܢܬܬܢܝܚ . ܕܒܠܚܘܕ ܐܝܟܢܐ ܕܢܦܠ̣ܛ ܡܢܢ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ