simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܠܝܐ ܆ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܚܠܝܡܐ ܒܬܫܘܝܬܗ :
JnEph:ActsEastSaints X ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒ̣ܪܘ ܕܘܐ ܒܫܪܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܥܕܡܐ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܢܐܡ̣ܪ ܗܘܐX
JnEph:ActsEastSaints . ܘܗ̣ܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒܪܐ ܗܘܬ ܕܛܟ
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܆ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܫܐ ܒܢܝ̣̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ̣ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐܣܟܘܠܐ ܗ̇ܝ̣ ܡܪܒܝܢܐ ܡ̇ܢ ܘܘܐ ܆ ܘܝܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܣܛܝܪܐ ܠܐ ܐܫܬܟ̣ܚ
JnEph:ActsEastSaints ܘܕܢܙܝܪܘܬܗ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܣܟܐ ܐܝܬܝܗ̇
JnEph:ActsEastSaints ܒܒܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܪܒ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ ܡ̇ܫܪܐ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints : ܩܡ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܛܝ̣ܒ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܙܥܘܪܐ ܕܛܠܦܚܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܐ ܥܣܪܐ̈ ܝܘܡܬܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܝܬ ܘܘܐ ܡ̇ܢ ܕܢܦ̣ܬܚ ܦܘܡܗ ܘܢܘܕܥ
JnEph:ActsEastSaints . X XXXX ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܬ̇ܚܝܒ ܒܕܝ̣ܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܩܕܡ ܪܓܠܘܝ̈ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܇ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܐܦ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ
JnEph:ActsEastSaints ¹¹ܡܒ̇ܟܐ ܠܝܘܬ ܢXXXX ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܠܗ