simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܚܠܝܡܐ ܒܬܫܘܝܬܗ : ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܫ̣̇ܕܐ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܒܒܘܪܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܘ ܟܕ ܣܓܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܠܝܐ ܆ ܐܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܕܣܒ̣ܪܘ ܕܘܐ ܒܫܪܪܐ ܠܡܕܡ ܫܡ̇ܝܢܐ X XXXX ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ X XX X ܬܘ ܩܪܘܒܘ ܩܒܠܘX . ܗ . ܢܘܢ X ܕܝܢ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ ܢܐܡ̣ܪ ܗܘܐX ܠܗ ܕܦܘܫ̣ ܘܗ . ܝܕܝܢ ܫ̇ . ܠܐ ܗܘܐ̈ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܪܐ ܘܘܐ- ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬ̣ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܥܕܡܐ ܕܘ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܣܒܪܐ ܗܘܬ ܕܛܟ ܢܬ̇ܦܪܓܐ X X ܣܢܝܩ : ܐܝܟ ܕܠܢܝܚܗ ܦ̣ܩܕܬ ܆ ܡ̇ܢ ܠܗ ܠܡ ܕܢܦܘܩ ܠܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ . ܘܗ̣ܝ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ . ܡܬܡܪܡܪܝܝܢ . ܘܡܢܗܘܢ ܩ̇ܥܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܩܠܝܪܘܣ ܘܕܥܡܐ ܘܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ¹ܬܩ̣ܦ . ܟܕ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ . ܕܡܢܐ ܥܪ . ܩ ܐܢܬ ܡܢܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܢܬܬܢܝܚ . ܕܒܠܚܘܕ ܐܝܟܢܐ ܕܢܦܠ̣ܛ ܡܢܢ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܙܘܥ̣ ܡܢ ܗ̇ܘ ܩܠܐ ܕܦ̣ܣܩ ܣܒܪܐ ܇ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܘ̇ܝ ܕܡ̇ܛܝܒܐ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܘܠܝܡܠܐܟܘܘܝ̈ . ܘܫܐ ܒܢܝ̣̈
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܆ ܘܝܒܐ ܡܓܕܦܢܐ . ܘ̇ܘ ܕܘܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܬܡܢ ܡܕܒܪܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܢܨܒܬܐ ܘܕܐ ܒܝܫܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܗ̇ ܠܐܣܟܘܠܐ ܗ̇ܝ̣ ܡܪܒܝܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ ܘܢܐ ܟܠܗ ܘܐܬܩ̣ܪܝ ܒܪ ܢܓܪܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ . ܐܡ̇ܪ ܠܘܘܢ ܗ̣ܘ . ܩܒ̇ܠܘܢ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܣܛܝܪܐ ܠܐ ܐܫܬܟ̣ܚ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܩܘܒܠܐ ܕܣܛܢܐ ܡ̇ܢ ܆ ܫ̇ܐܠ ܥܠ ܐܣܛܝܪܐ ܕܢܣ̣ܩ ܘܢܚܘܝܘܗܝ ܠܗ ܠܒܝܬܐ . ܘܟܕ ܗ̣ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܕܠܐ ܣܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܠܐ ܗܡܣܢ ܕܒܝܕ X XX XX X ܬܫܥܝܬܢ ܡ̇ܢ ܘܕܥܢܘܝܘܬܗ : ܘܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܬܘܒ ܘܕܢܙܝܪܘܬܗ : ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ ܪܒ ܘܘܐ ܡܢ ܟܠܢܫ̈ ܡܪܝ ܡ̇ܘܕܥܝܢܢ ܠܫܘܠܛܢܟܘܢ ܡ̇ܢ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܘܩܕܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܪܒܐ ܕܫܡܗ ܘܘܐ ܒܒܝ ܆ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘ̣ܘ ܡ̇ܫܪܐ ܗܘܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܘܒܣܘܦܣܪܐ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܡ̇ܙܒܢ ܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܡ̇ܛܝ̣ܒ ܘܘܐ ܠܛܒܬܐ ܆ ܘܫܩܝ̣ܠ ܐܢܘܢ ܠܟܪܛܝܣܐ̈ ܗ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܆ ܘܢܦ̣ܩ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬܗ . ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܘܐ ܚܒܝܒ ܐ . ܬܐ : ܩܡ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗܐ ܥܣܪܐ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܕܡ ܠܐ ܛܥܝܡ ܠܗ̇ . ܢܥܒܕܢ̈ ܘܢܝܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ ¹⁷ܕܝܢ ܡܦܝܣܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ̇ ܇ ܕܒܘܫܠܐ ܙܥܘܪܐ ܕܛܠܦܚܐ̈ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܢܦ̣ܬܚ ܦܘܡܗ ܘܢܘܕܥ ܠܘܬܗ ܒܡܕܡ ܇ ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܐܢ ܢܗܘܐ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܒܚܕ ܡܢ ܥܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܠܝܬ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܐܬ̇ܚܝܒ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܛܠܘܡܘܬܐ . X ܘܐܢܗ̣ܘX ܐܚܘܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܠܗܢܐ X ܟܘܠܗ ܥܕܢܐ ܕܡܡܠܠܐ ܕܠܘܬܟ ܐܬ̇ ܐ ܆ ܐܝܟ . X XXXX
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ ܇ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ . ܕܢܣ̇ܒ ܘ̇ܘ ܩܪܥܐ-X . ܩ̇ . ܪܐ ܘ̇ܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗ ܘܩܠܘܪܐ ܚܕ ܆ ܘܢ̇ܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܪܓܠܘܝ̈ ܕܘ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ ܢܫܬ̣ܕܐ ܡܢܟܘܢ . ܘܠܐ ܟܕ ܥܡܟܘܢ . ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܘX ܓܝܪ X X ܕܡܫܝܚܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܢܟܘܢ ܡܫܬܕܐ ܆ ܐܦ ܚܢܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܠܗ ܆ ܘܬ̇ܢܐ ܘܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡ̣ܢܘ ܒܢܝ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܢܓܬܘ̈ ܣܠܩܢ̈ ܘܘܝ̈ . ܟܕ ܒܗ ܒܩܠܐ ¹¹ܡܒ̇ܟܐ ܠܝܘܬ ܢXXXX