simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܐܬܡ̣ܨܝܘ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܙܝܢܝܢ ܘܘܘ ܒܚܝܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܘ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܪܝܦ ܘܘܐ ܒܡܠܬܘ
JnEph:ActsEastSaints ܣܪܓܝܣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܥܡܠܐ ܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ̇ .
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܆ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܚ̇ . ܙܝܢܝܢ ܡ̇ܢ ²ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܢ . ܘܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܫXܝܥܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܒܬܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܡ ܪ̣ ܐܣܥܘܪ
JnEph:ActsEastSaints ²ܡܪܢ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ-ܫܒ ܘܩ³ ܐܢܬܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܓܠ̣ܝܐ ܕܡܠܚܐ ܠܘ
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܘܘܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܦ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟ ·X X ܡ̇ܢ ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܪܥܝܢܝ
JnEph:ActsEastSaints ܕܢܝ̣ܬܒ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܬܕ̇ܡܐ ܠܐܪܝܟܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐܣܟܘܠܐ ܗ̇ܝ̣ ܡܪܒܝܢܐ ܡ̇ܢ ܘܘܐ ܆ ܘܝܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܐܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܡܣ̇ܬܩܒܠ ܆ ܘܘܝܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܓܝ ܡܦ̣ܣ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܒܒܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܪܒ ܘܘܐ