simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܡ̇ܙܝܢܝܢ ܘܘܘ ܒܚܝܠܐ ܕܘܠܝܢ ܕܝܬ̇ܒܝܢ ܘܘܘ ܡ̇ܢ ܕܛܘܒܢܝܬܐ : ܘܡܟܝܠ ܕܢ̇ܬܩܪܒܘܢ ܠܗ ܠܐ ܐܬܡ̣ܨܝܘ : ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܚܪܝܦ ܘܘܐ ܒܡܠܬܘ ܘܒܛܢ̣ܢܗ ܆ ܩܥ̣ܐ ܡܢ ܟܘܬܐ ܕܝܠܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܫܚܐ ܘܘܢ : ܝܢ̈ ¹ܠܘܠܝܬܐ̈ ܆ ܐܡ̇ܪܝܢ ܘܘܘ ܠܘ ܆ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢ ܥܡܠܐ ܠ : ܐܐ ܘܘܐ ܕܐܘܪܚܐ . ܘܟܕ ܝܘܡܐ ܝܕ ܘܬܪܝܢ̈ ܘܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܫܝ : Xܝ ܩܠܠ ܘܡܠܠܘܢ . ܦܩ : ܕ ܕܢܬܬܢܝܚ ܛܘܒܢܐ ܣܪܓܝܣ ܆ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ̇ . ܡܚܪܡܐ ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܫܩ̇ܠܐ ܡܢܟܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡ̇ܢ . ܡܚ̇ܪܡܝܢ ܕܕܘܩܐ̈ . ܡܚܪܡܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܘܟܠ
JnEph:ActsEastSaints ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ . ܡܬܡܪܡܪܝܝܢ . ܘܡܢܗܘܢ ܩ̇ܥܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܩܠܝܪܘܣ ܘܕܥܡܐ ܘܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ¹ܬܩ̣ܦ . ܟܕ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ²ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܘ . ܘܘܟܢܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܓܢܒܝܘܘܝ ܡܝܢ ܥܡܐ ܇ ܡ̇ܢ ܛܘܒܢܐ ܠܒܝܬ ܕܝܩܘܢܝܩܘܢ ܆ ܘܡܡܠܠܝܢܢ . ܘܚ̇ . ܙܝܢܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ ܘܢܐ ܟܠܗ ܘܐܬܩ̣ܪܝ ܒܪ ܢܓܪܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ . ܐܡ̇ܪ ܠܘܘܢ ܗ̣ܘ . ܩܒ̇ܠܘܢ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܫXܝܥܘܢ ܚܒܝܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܪܝܫ ܬܠܠܐ ܕܩ̇ܠ : ܫ ܡ̇ܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܠܐܢܫܐ ܘܠܝܢ . ܘܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܡ ܪ̣ ܐܣܥܘܪ ܠܟܪܝܗܝܗܘܢ̈ . ܘܬܘܒ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܝ ܐܝܟ ܘ̇ܘ ܠܡ ܕܐ̇ ܦܘܩ ܘܐ . ܙܠ ܥܡܘܘܢ ܠܒܬܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܢ-ܫܒ ܘܩ³ ܐܢܬܬܐ ܐܘ ܒܢܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܡܛܠܬܝ ܘܡܛܠ ܣܒܪܬܝ ܡ̇ܢ ܝܒܡܝܢ̈ ܟܕ ܡܬܩܪܐ ܐܘܢܓ-ܠܝܘܢ ܆ ܫܡ̣ܥ ܕܐܡ̣ܪ ²ܡܪܢ ܆ ܕܟܠ
JnEph:ActsEastSaints ܓܠ̣ܝܐ ܕܡܠܚܐ ܠܘ ܗ̣ܝ ܠܘ̇ ܣܢܝܩܐ ܠܡ̇ܡܕܟܘ ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܬܡXܐ . . ܕ ܘܒܝܐ ܐܕ ܝ̣ ܟܘܪܐXܝܩܘXܐ̈ ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܝܬ ܒܗ ܘܘܢܐ ܇ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܥܡ ܡܫܝܚܐ . ܡܟܝܠ ܠܘX ܓܝܪ X X ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܟܝ ܕܠܐ ܡ̣̇ܩܒܠ ܥܠܘܘܝ ܐܝܟ ܪ̣ ܣܒܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ
JnEph:ActsEastSaints ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ ܢܫܬ̣ܕܐ ܡܢܟܘܢ . ܘܠܐ ܟܕ ܥܡܟܘܢ . ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܘX ܓܝܪ X X ܕܡܫܝܚܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܢܟܘܢ ܡܫܬܕܐ ܆ ܐܦ ܚܢܢ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܪܥܝܢܝ ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܠܡ̣ܪܗܛ ܘܠܡܥܡܠ ܒܬܪ ܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܐܫܬ̣ܘܝܢܢ ܠܚܙܬܘ ܕܩܕܝܫܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܟ ·X X
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܢܬܕ̇ܡܐ ܠܐܪܝܟܘܬ ܣܘܕܐ ܕܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܠܗ ܆ ܕܢܬܒ ܩܠܝܠ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦ̣ܝܣ ܕܢܝ̣ܬܒ ܇ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ ܠܗ . ܕܡܢܐ ܥܪ . ܩ ܐܢܬ ܡܢܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܢܬܬܢܝܚ . ܕܒܠܚܘܕ ܐܝܟܢܐ ܕܢܦܠ̣ܛ ܡܢܢ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܆ ܘܝܒܐ ܡܓܕܦܢܐ . ܘ̇ܘ ܕܘܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܬܡܢ ܡܕܒܪܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܢܨܒܬܐ ܘܕܐ ܒܝܫܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܗ̇ ܠܐܣܟܘܠܐ ܗ̇ܝ̣ ܡܪܒܝܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܣ̇ܬܩܒܠ ܆ ܘܘܝܕܝܢ X ܡܡܠܠ ܗܘܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ X X ܕܝܠ̣ܦܘ ܡ̇ܢ ܕ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܘܐ ܫܡܥܘܢ ܡܢ ܥ̇ܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܆ ܐܘ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܣ̇ܓܝ ܡܦ̣ܣ ܘܘܐ ܒܗ . ܘܟܕ ܐ . ܙܠ ܐܝܟ ܕܡ̇ܬܢܐ ܘܘܐ ܠܢ . ܡ̇ܢ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܐܢܫ ܝܪ̣ܥ ܗܘܐ ܠܘ ܕܠܘ ܥܠܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ ܪܒ ܘܘܐ ܡܢ ܟܠܢܫ̈ ܡܪܝ ܡ̇ܘܕܥܝܢܢ ܠܫܘܠܛܢܟܘܢ ܡ̇ܢ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܘܩܕܡ ܩܬܘܠܝܩܐ ܪܒܐ ܕܫܡܗ ܘܘܐ ܒܒܝ ܆ ܐܝܟ