simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܇ ܘ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܣ̇ܐܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܢܣ̇ܝܟ X ܬܕܡܝܪܬܐ̈ ܘܚܝܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ . ܣ̇ . ܘܪܕܐ ܢܒ̇ܥ ܡܢ ܝܪܒܗ . ܠܘܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܩܕܝܡ ܗܘܐ ܠܝܘܡܬܢ̈ ܡܦܩܢܗ ܆ ܟܕ ܛܒ ܘ̣ܘ ܣܒܐ ܘܢܐ ܪܒܐ ܡ̇ܢ . ܗ̣ܘ ܘܟܝܠ ܘܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܩܕܡ ܙܒܢܐ̈ ܕܝܠܢ ܘ̣ܘܐ ܆ ܘܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܡ̇ܛܝ̣ܒ ܘܘܐ ܠܛܒܬܐ ܆ ܘܫܩܝ̣ܠ ܐܢܘܢ ܠܟܪܛܝܣܐ̈ ܗ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܆ ܘܢܦ̣ܩ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬܗ . ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܘܐ ܚܒܝܒ ܐ . ܬܐ : ܩܡ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܝ̇ܠܦܝܝܢ ²ܘܘܘ ܥܠ ܬܘܪܐ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܕܡܛܘܠ ܡܢܐ ܫܡܝܐ ܟܠ̣ܝܝܢ ܡܢ ܡܛܪܐ . ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܘܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܪܓܫ ܗܘܐ ܒܟܘܠܗ̇ ܒܝܫܘܬ ܬܪܥܝܬܘ ܆ ܟܕ ܥ : ܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܐܬ̇ܩܒܠ ܘܘܐ ܒܙܘܚܐ ¹ܣܓܝܐܐ : ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܫܡܥܘܘܝ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܡܪܡܪ ܘܘܐ ܆ ܠܡܪܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܓܫ ܗܘܐ ܒܟܘܠܗ̇ ܒܝܫܘܬ ܬܪܥܝܬܘ ܆ ܟܕ ܥ : ܠ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡ : ܦܣ ܘܘܐ ܒܚܝܠܬܢܘܬܘ ܕܣܒܐ . ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐ ܡ̇ܢ ܇ ܫܒܝܩ ܠܟ ܡܗ̣ܦܟ ܠܥܠܡܐ ܠܛܥܝܘܬܗ-X . ܡ̇ܠܝܟܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܛܘܒܢܐ ܢ̇ . ܚܘܐ ܛܢ̣ܢܗ ܠܘܩܕܡ : ܩ̇ . ܒܠ ܥܠܘܘܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܩܫܝܐ ܕܠܐ ܕܚ̇ . ܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ· ܘ̣ܘ ܕܝܝܢ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܕܚܠܬܘ ܕܐܠܗܐ ܠܘܩܒܠ ܥܝܢܘܘܝ̈ . ܘܝܕܝܝܢ ܡܝܢ ܡ̇ܢ : ܘܠܚ̇ܘܚܡܐ̈ ܕܥܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܒܟܠ ܕܘܟ . . ܚܫܠ ܘܘܐ : ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܠܡ ܦܬܚ̣ܬ ܦܘܡܟ ܘܐܘ̣ܪܟܬ ܠܫܢܟ ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܫܒܗܪܢܘܬܘ ܕܐܬܘܪܝܐ ܡܬܐܡܪܐ ܘܘܬ ܓܕܫ̣ܬ ܇ ܕܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܝܢ ܐܗ̇ܦܘܟ ¹²ܛܘܪܐ ¹³ܐܘ ܐܥܩܘܪ- ܡ̇ܢ ܘܢܐ ܛܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬ . ܥܩܪ ܆ ܠܐ ܬܘܒX ¹ܡ̇ܬܬܘܐ ܘܘܐ ܇ ܢܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ ܢܐܡ̣ܪ ܗܘܐX ܠܗ ܕܦܘܫ̣ ܘܗ . ܝܕܝܢ ܫ̇ . ܠܐ ܗܘܐ̈ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܪܐ ܘܘܐ- ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬ̣ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܥܕܡܐ ܕܘ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܩܪܝܒ ¹²ܘܚ̇ܙܐ ܘܘܐ ³ܠܗ-X ܆ ܢܣ̣ܒܪ̣ ¹³ܕܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܇ ܡ̇ܢ ܒܬܟܬܘܫܐ ܒܙܒܝܢ ܙܒܢ ܘܡܫ̇ܬܬܩ . ¹¹ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܐܝܬ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ ¹ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܗ̇ܘ ܛ . ܘܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ . ¹¹ ܟܕ ܡ̇ܠܒܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬ·ܘܘܢ̣ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܐܝܬX ܫܘܥܒܕܐ ܕܟܕ ܣ : ܒܝܪ ܫܘܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܕܡܝ̇ . ܬܥܒܕ . ܘܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܝܠܘ ܕܛ-ܘܒܢܐX . ܢܝܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ . ܘ ܦܪܘܫܐ . ܬ . ܘ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܢܫܡܫ ܠܩܕܝܫܐ̈ . ܕܢܫ̣ܝܓ-X ܡ̇ܢ ܕܚܫܚܝܢ ܠܝܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܚܢܐẌ . ܕܢܗܘܐ ܣ̇ . ܥܪ ܠܗܘܢ ܘ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints . ܠܘ ܠܗܕܐ ¹ܪ ܝܓ ܗ̇ܘܝܬ ܘܡܪܝ ܝܪ̣ܥ ܆ ܐܠܐ X X ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܪܡܠ ܡ̇ܢ ܒܟܝܗ ܘܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ· ܐܚܐ̈ ܨܠܘ X ܥܠܝ . ܘܫܒܘܩܘܢ ܠܝ . ܐܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܙܘܥ̣ ܡܢ ܗ̇ܘ ܩܠܐ ܕܦ̣ܣܩ ܣܒܪܐ ܇ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܘ̇ܝ ܕܡ̇ܛܝܒܐ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܘܠܝܡܠܐܟܘܘܝ̈ . ܘܫܐ ܒܢܝ̣̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ ܇ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ . ܕܢܣ̇ܒ ܘ̇ܘ ܩܪܥܐ-X . ܩ̇ . ܪܐ ܘ̇ܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗ ܘܩܠܘܪܐ ܚܕ ܆ ܘܢ̇ܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܪܓܠܘܝ̈ ܕܘ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܒܪܝ ܕܬܪܚܩ ܡܢܝ Xܓܡܪ ܠܐ ܡ̇ܢܚ ܘܘܝܬ . ܒܪܡ- X ܕܝܢ . ܠܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܚܦܝܛ ܗܘ ¹ܒܟܠ̇ ܥ̣ܒܕ ܛܒ . ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܐܢܐ