simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܐ ܆ ܒܓܢܣܗ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints . ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܣܛܝܪܐ ܠܐ ܐܫܬܟ̣ܚ
JnEph:ActsEastSaints ܫ̇ܪܝ ܡܬܝܕܥ ܘܡܬ̇ܝܩܪ ܡ̇ܢ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܦܘܠܘܣ ܆ ܒܓܢܣܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܝܢ . ¹ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܥܡܗ ) ܐܝܬܝܗ̇