simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ¹ܣܓܝܐܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܓܫ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܒܬܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܡ ܪ̣ ܐܣܥܘܪ
JnEph:ActsEastSaints ܒܒܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܪܒ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܪ ܠܗܘܢ ܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ . ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܛ-ܘܒܢܐX . ܢܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ·ܘܘܢ̣ ܣܓܝܐܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ
JnEph:ActsEastSaints ܩܕܡ ܪܓܠܘܝ̈ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܇ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܥܠ ܡܢܐ . ܡ̇ܢ ¹ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܡܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܢ . ܘܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܫXܝܥܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܟ ·X X ܡ̇ܢ ܕܪܬ̇ܚ ܗܘܐ ܪܥܝܢܝ
JnEph:ActsEastSaints ܣܪܓܝܣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܥܡܠܐ ܠ
JnEph:ActsEastSaints ܠܗ . ܕܐܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܝ ܕܬܪܚܩ ܡܢܝ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܥܕܡܐ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܢܐܡ̣ܪ ܗܘܐX
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܟ ܐܒ̇ܐ : ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܟ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܙܝܪܐ ܀ ܛܘܒܢܐ ܡ̇ܢ ܘܢܐ ܐܒܝX ܆
JnEph:ActsEastSaints ܢܨܝܢẌ ܝܢܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܠܝܐ ܗܘܬ :
JnEph:ActsEastSaints ܐܦ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ
JnEph:ActsEastSaints ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ
JnEph:ActsEastSaints ܘܗ̣ܘ ܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܚܙܩ ܗܘܐ ܒܫܪܝܢܐ