simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܛܘܒܢܐ ܢ̇ . ܚܘܐ ܛܢ̣ܢܗ ܠܘܩܕܡ : ܩ̇ . ܒܠ ܥܠܘܘܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܩܫܝܐ ܕܠܐ ܕܚ̇ . ܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ· ܘ̣ܘ ܕܝܝܢ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܝܪܘܪܐX ܇ ¹ܘܡܪܩܘܕܬܐ ܐܝܟ ܕܒܪܬ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X
JnEph:ActsEastSaints ܕܪܢܝܢ ܗܘܘ : ܕܕܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܓܘܙܠܘܢ ܥܠܝܘܘܢ ܠܐܬܘܢܐ ܡ̇ܢ ܠܡ̣ܪܗܛ ܠܘܬ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܡ̇ܙܝܢܝܢ ܘܘܘ ܒܚܝܠܐ ܕܘܠܝܢ ܕܝܬ̇ܒܝܢ ܘܘܘ ܡ̇ܢ ܕܛܘܒܢܝܬܐ : ܘܡܟܝܠ ܕܢ̇ܬܩܪܒܘܢ ܠܗ ܠܐ ܐܬܡ̣ܨܝܘ : ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܥܠ ܓܢܒ ܐܡ̇ܕ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܬܡܝܗܐ̈ ܡ̇ܢ ܝܫܝܫXܘ ܝܚܝܕ ܝܐ̈ ̈ ܛܘܒܢܐ ܗܟܝܠ ܘܢܐ ܫܡܥXܢ ܆ ܒܥܘܡܝܪܐ