simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܠܬܐܓܘܪܬܗ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܕܒܟܠܥܕ
JnEph:ActsEastSaints ܓܚܟ ܥܡ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁷ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘ . ܘܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܦ̇ܩܕ ܠܘ̣ ܘܦܫܝܩ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܢ ܐܝܬ ܘܘܐ ܡ̇ܢ ܕܩܪܝܒ ¹²ܘܚ̇ܙܐ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܛ-ܘܒܢܐX . ܢܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ·ܘܘܢ̣ ܣܓܝܐܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ : ܐܠܘ
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܢ . ܘܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܫXܝܥܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܝܢ . ¹ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܥܡܗ ) ܐܝܬܝܗ̇
JnEph:ActsEastSaints ܡܣܟܢܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܬܝܕܥ X ܒܥܒܕܐ-Ẍ
JnEph:ActsEastSaints ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܓܠ̣ܝܐ ܕܡܠܚܐ ܠܘ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ .
JnEph:ActsEastSaints ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ
JnEph:ActsEastSaints ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܒܓܢܣXܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints . ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܘܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ
JnEph:ActsEastSaints ܥܠ ܡܢܐ . ܡ̇ܢ ¹ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܡܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܫ̇ܪܝ ܡܬܝܕܥ ܘܡܬ̇ܝܩܪ ܡ̇ܢ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܓܕܫ̣ܬ ܇ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܠܡ ܦܬܚ̣ܬ ܦܘܡܟ
JnEph:ActsEastSaints ܣܪܓܝܣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܥܡܠܐ ܠ