simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܕܒܟܠܥܕ ܢ ܒܟܠ ܕܘX ܠܐ ܒ̇ܛܠ ܗܘܐ ܆ ܓܒ̣ܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܆ ܟܕ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫ̣ܟܚ ܠܗ ܡܠܘܐܐ ܠܬܐܓܘܪܬܗ : ܘܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ⁷ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܫܒܘܩ . ܠܝ ܡܪܝ . ܗܠܝܢ ܐܘܗܝ̈ ܕܠܥܙܪ ܡ̇ܢ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܠܒܪ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܡܥ ܗܘܐX ܘܫ : ܠܐ ܆ ܐܘ ܓܚܟ ܥܡ ܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܦ̇ܩܕ ܠܘ̣ ܘܦܫܝܩ ܠܘ . ܘܬܘܒ̣ ܐܦܠܐ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕ . ܫܘܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ Xܘܘ ܆ ܘܬܘܒ̣ ܐܦ ܡܪܐ ܢܦܫܗ ܗܘ . ܘܠܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕܩܪܝܒ ¹²ܘܚ̇ܙܐ ܘܘܐ ³ܠܗ-X ܆ ܢܣ̣ܒܪ̣ ¹³ܕܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܇ ܡ̇ܢ ܒܬܟܬܘܫܐ ܒܙܒܝܢ ܙܒܢ ܘܡܫ̇ܬܬܩ . ¹¹ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܐܝܬ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬ·ܘܘܢ̣ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܐܝܬX ܫܘܥܒܕܐ ܕܟܕ ܣ : ܒܝܪ ܫܘܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܕܡܝ̇ . ܬܥܒܕ . ܘܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܝܠܘ ܕܛ-ܘܒܢܐX . ܢܝܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܘ̣ܘ : ܐܠܘ ܣܝ̇ܡܐ ܗܘܬ ܬܟܣܝܬܐ ܕܪܝܫܗ̇ ܆ ܕܠܐ ܐܢܝܚܬܗ̣ ܡ̇ܢ ܕܣܡܝܕܐ ܪܓܐ ܠܟ ܐ . ܙܠ ܐܙܒܢ ܠܟ . ܘܘ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܫXܝܥܘܢ ܚܒܝܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܪܝܫ ܬܠܠܐ ܕܩ̇ܠ : ܫ ܡ̇ܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܠܐܢܫܐ ܘܠܝܢ . ܘܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ ܆ ܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܐ ܆ ܘܠܘܚܡܝܟ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܟܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ̣ ܠܘܬܘ . ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܗ ) ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ( ²ܡܢ ܥܠ̣ܬ ܪܕܝܦܘܬܐ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܡܗ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ . ¹ܠܘܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܬܬܝܕܥ X ܒܥܒܕܐ-Ẍ ܗ̇ܝ XX XX ܕܟܬܝܒܐX : ܕܚܝܐ ܘܝ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܡܫܬܪܐ ܗܘܐ ܐܘ ܠܝܚܝܐ̈ ܐܘ ܠܡܘܬܐ ܆ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܡܣܟܢܐ ܆ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܓܠ̣ܝܐ ܕܡܠܚܐ ܠܘ ܗ̣ܝ ܠܘ̇ ܣܢܝܩܐ ܠܡ̇ܡܕܟܘ ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܬܡXܐ . . ܕ ܘܒܝܐ ܐܕ ܝ̣ ܟܘܪܐXܝܩܘXܐ̈ ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢ̣ܫ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܝܪܘܪܐX ܡ̇ܢ ܕܐܒܕܢܗܘܢ . ܘܥܠ ܐ̈ ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ ¹ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܗ̇ܘ ܛ . ܘܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ . ¹¹ ܟܕ ܡ̇ܠܒܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܣܘܪܝܝܐ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܦܠܝܣܛܝܢܝܐ ܆ ܡܢ ܓܐܙܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܬܘܒ ܪܒܐ ܘܐܠܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܒܓܢܣXܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܝ̇ܠܦܝܝܢ ²ܘܘܘ ܥܠ ܬܘܪܐ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܕܡܛܘܠ ܡܢܐ ܫܡܝܐ ܟܠ̣ܝܝܢ ܡܢ ܡܛܪܐ . ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܘܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ ܐܠܐ ܡܠܝ ܣܘܢܩܢܗ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܡܫܢܐ ܗܘܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ . ܘܓܚܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܝ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗ ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ¹ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܡܕܡ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ . ܦ̣ܩܕܬܘܢ ܥܠܝ ܕܐܡ̇ܘܬ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡ̇ܢ ܐܢ ܐܢܬܝ ܘܒܥܠܟܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ̇ ܬܘܗ̣ܬ . ܐܡ̣ܪܬ . ܥܠ ܡܢܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܟܕ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܡ̇ܢ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܢܥܡܠ ܆ ܫ̇ܪܝ ܡܬܝܕܥ ܘܡܬ̇ܝܩܪ
JnEph:ActsEastSaints ܠܡ ܦܬܚ̣ܬ ܦܘܡܟ ܘܐܘ̣ܪܟܬ ܠܫܢܟ ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܫܒܗܪܢܘܬܘ ܕܐܬܘܪܝܐ ܡܬܐܡܪܐ ܘܘܬ ܓܕܫ̣ܬ ܇ ܕܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢ ܥܡܠܐ ܠ : ܐܐ ܘܘܐ ܕܐܘܪܚܐ . ܘܟܕ ܝܘܡܐ ܝܕ ܘܬܪܝܢ̈ ܘܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܫܝ : Xܝ ܩܠܠ ܘܡܠܠܘܢ . ܦܩ : ܕ ܕܢܬܬܢܝܚ ܛܘܒܢܐ ܣܪܓܝܣ ܆ ܐܝܟ