simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܣ̇ܥܪ ܠܗ ܒܝܫܬܐ̣ ܂ ܘܕܠܐ ܢܐܨܦ ܝ 1ܕܣܝܒܪܬ ܐ ܕܡܚܪ ܂ ܐܘ ܡ̇ܢ ܠܗܘ̇ ܕܠܐܛ ܠܗ ܂ ܂ X ܘܕܢܪܚ̣ܡ ܠܕܣܢܐ 15ܠܗ̣ ܂ ܘܕܢܨ̇ܠܐ ܥܠ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܐܚܒ ܠܓܠܝܢܗ ܂ ܕܡܢܘ ܕܝܢX ܘܐܝܢܘ ܗ̇ܘ X ܂ 5ܙ ܂ ܕܪܚ̇ܡ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ̣ ܗ̣ܝ ܗܝ ܚܪܡܐ̈ ܂ 2ܕܓܙܝܪ ܟܐܢܐܝܬ ܥܠ ܟܠ3
JacSer:Epist ܕܠܐ ܡܓ̣ܫܡ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫ̣ܪܐ ܩܕܡܐܝܬ ܝX ܒܒܬܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܐܬ ܂ ܘܠܐ ܦܫܝܩܐ ܕܢܡܘܬ̣
JacSer:Epist ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܫܬܒܚ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܡ ܡܠܬܗ̣ ܘܪܘܚܗ ܂ 0ܝ ܐܒܐ
JacSer:Epist ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗ ܫܘܦܪܘܗܝ̈ X ܕܐܠܗܐ̇̇ ܂ Xܐܡܝܢܐ ܬ ܡ̇ܢ ܐܘ ܕܢ̇ܫ̣ܪ ܇ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܗܝ ܗܝ ܙܕ ܩܘܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܗܟܢܐ
JacSer:Epist ܕܐܝܠܝܕ ܡܢ ܐܕܡ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ̇ܬܐ ܕܓܘܐ ܂ ܘܡܘܗܒܬܐ ܕܐܬܝܗ̣ܒܬ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܝܪܥ ܂ ܠܟ ܃ ܘܚܐܪ ܘܡܣܬ̇ܟܠ ܒܙܘܥܝܟ̈ 3ܪܘܚܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܐ ܐ ܬܝܟ ܂ ܝ ܘܠܐ̇ܝܟܐ ܣܝܡܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܕܬܐܙ̇ܠ ܂ ܘܡܟܝܠ ܟܠ
JacSer:Epist ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܡܣܬܟܠ̣ ܕܠܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܪܩܬܐ ܙܩܝܦܐ ܂ ܡܟܪܙܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܟܢܫܐ̈ ܂ ܘܡܬܡܠܠܢ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܕܡܐ̈ ܂ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܠܟܠ
JacSer:Epist 31ܕܚ̇ܪܐ ܐܢܐ ܒܛܒܬܗ2ܝ̈ ܕܗܕܡܝ̣ ܂ 33ܡܢ ܚܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܝ ܡ̇ܢ 2ܘܪܚܝܩܐ Xܢ ܝ 2ܡܪ-ܡ 2 ܕܐܣܠܝܬ ܂ 30ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܨ ܂ ܪܐ̣ ܂ ܐ ܟ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܢ̇ܛܪ ܟܠܡܕܡ ܕܟܬ ܒ ܒܢܡܘܣܐ ܝ ܗܢܐ̣ ܂ ܟܬܒܐ ܕܡܪܗ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̇ܦܠܝ ܂ 1ܐܢ ܓܝܪ ܒܢܡܘܣܐ 1ܟܬܝܒ ܃ ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ ܟܘܠ ܝܝ
JacSer:Epist ܕܡܫܪ ܕܩܝܡܐ ܕܨܝܕ ܢܘܚ ܠܐ ܡܫܬܪܐ̣ ܂ ܢܗ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܘܕܝܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܢ̣ܕܚܠ ܐܦ ܡܢ ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܕܕܠܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܢܦܓܥ ܒܗ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܦܬܘܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܐܠܐ ܕܢܗܘܘ ܡܥܒܪܢ ܠܗ ܟܗܢܐ̇̈ ܂ ܠܡܣܡ ܡ̇ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܠܚܡ ܐܦܐ ܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣ̣ܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܢܚܕ
JacSer:Epist ܕܡ̣ܩܪܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܪܫܐ̣̈ ܂ ܟܐܡܬ̇ ܝ ܢܣܛܪܝܣ ܐܝܬܘܗܝ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢ ܗܘ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܘܡܟܝܠ ܝ ·X ܝ X
JacSer:Epist ܪ ܂ ܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ̈ ܥܒܕܐ̇̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܐܣܘܪ ܚܨܘܗܝ̣̈ ܘܢ̇ܥܒܪ ܢܫ̇ܡܫ ܐܢܘܢ ܂
JacSer:Epist ܐܚܣܪܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܕܬܠܐܘܗܝ ܒ-ܙܩܝܦܐ ܂ ܕܗܐ ܐܢܐ ܠܒܝܟܐ ܡ̇ܢ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝܝ ܐܚܣ̣ܪܘ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܩ̇ܕܚ̣ܘܢܝ ܒܦܪܙܠܐ ܂ 7ܐܘ ܠܗ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܘ̇ܣܦ ܡܕܡ̇ ܂ ܐܘ ܕܢܒܨܘܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ X X ܡ̇ܢ ܝܝ ܡܢ ܝ ܐܒܘܗܝܝ ܩܕ ܫܐ ܝ ܘܡܢ ܪܘܚܗX 1ܕܫܪܪܐ ܂ ܐܘ
JacSer:Epist 11ܕܫ̇ܪܐ 12ܦܘܩܕܢܐ̇ ܂ ܐܘ 13ܥܬܝܩܐ̣ ܐܘ ܚܕܬܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܠܚܛܗX ܝ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܒܢܦܫܐ ܂ ܘܠܐ ܟ̣ܠܐ ܡܘܬ ܐ ܡܢ ܟܘܠ
JacSer:Epist ܕܗܘ̇ܐ ܠܗ ܥܢܝܕܐ ܘܡܪܗܒܐ ܠܗ ܥܩܬܐ ܕܚܒܝܒܗ̣ ܂ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܩܒܝܠ ܕܪܐ̈ ܘܡܬܝܒܠ ܨ ܂ ܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܠܕܒܚܐ ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܡ̣ܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܐܠܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܕܒܣܪܐ ܕܢܬ ܫ ܡܢ ܚܝܘܬ ܐ̣ ܠܐ ܬ ܐܟܘܠ ܂ ܒܣܪܐ ܕܢܬ ܂ ܫ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܐܟܘܠ ܡܢ ܠܚܡܐ ܕܩܘܕܫܐ̇ · ܢܬ̇ܕܟܐ ܘܢܐܟܘܠ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܕܢܬܚܙܘܙܐ ܢ̣ܛ ܂ ܪ ܢܡܘܣܐ ܂ ܟܕ ܠܘ ܢܡܘܣܐ ܦܩ̣ܪ ܂ ܂ ܕܟܠ