simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܥ̇ܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܐܘ ܐܡܬܝ ܩܒ̇ܠ ܥܠܘܗܝ 2ܟܬܒܐ ܕܠܐ ܢܩܛܘܠ ܇ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܥܒܪ ܝ ܥܠ ܦܘܩܕܢ̇ܐ ܝ ܕܡܘܫܐ ܃ ܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܐܘ ܬܠܬܐ ܂ X ܡ̇ܢ ܐܬܝܕܥܬ̣ ܂ ܕܚܛܗܐ ܡܘܬܐ̣ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܘܠ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܛܪ ܟܘܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̣̈ ܂ ܚܢܙܐ ܗܫܐ ܝ ܐܢ̣ ܡ̇ܢ ܬܘܒܝ ܐܡܪ̣ ܂ ܕܡ̇ܢ ܕܪܚܡ ܠܝ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܢ̇ܛܪ ܂ ܡܕܝܢ ܟܘܠ
JacSer:Epist ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܒܡܥܠܗ ܠܫܝܘܠ ܫܪܝܗܝ ܠܐܣܝܪܐ ܂ ܝ ܗܘ ܡ̇ܢ ܂ ܬܪܥ ܣܝܓܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܂ ܒܚܫܘܗܝ̣̈ ܐܣܝ ܠܐܕܡ ܂ ܘܚܪܪܗ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܗܝܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܡܫܪ ܗܘ ܕܒXܪܥܐ ·X ܝ X ܐܚܝܕܐ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ 0ܝ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ̇ ܂ ܕܗ̇ܘ ·ܕܢܦ̣ܩ ܒܗ ܐܠܗܐ ܗܘ ܂ ܟܠ
JacSer:Epist ܕܡܢ ܪܫܗ̇ ܝ ܕܐܘܪܚܐ ܠܒܟܗ̇ ܬܪܝܨܐܝܬ̣ ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܂ ܡܘܠܕܗ ܗܘ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ 1 ܕܚܪܥܐܝܬ ܘܨܢܝܥܐܝܬ ܃ ܘܒ-ܚܟܡܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܢܝܢܐ̣ ܂ ܘܕܢܗܠܟܘܢ ܒܗ̇ ܠܐ ܕܥܝܢ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠ
JacSer:Epist ܕܡܫܪ ܕܩܝܡܐ ܕܨܝܕ ܢܘܚ ܠܐ ܡܫܬܪܐ̣ ܂ ܢܗ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܘܕܝܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܢ̣ܕܚܠ ܐܦ ܡܢ ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܕܕܠܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܢܦܓܥ ܒܗ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܥܠܝܡܬܐ̣ ܕܠܐ ܪܓܝܫܐ ܒܙܘܘܓܐ ܂ ܘܡ̇ܢ X· XXX· ܕܗ̇ܟܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ̣ ܒܡܘܠܕܗ 2ܬܪ̣ܝܝܐ ܂ ܕܐܬ̣ܝܠܕ
JacSer:Epist ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܫܬܒܚ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܡ ܡܠܬܗ̣ ܘܪܘܚܗ ܂ 0ܝ ܐܒܐ
JacSer:Epist ܕܡܬܪܢܐ ܐܘ ܡܬܚܫ̇ܒ ܃ ܐܘ ܒ̇ܥܐ ܕܢܘܣܦ ܡܕܡ ܐܘ ܢܒܨܪܝ ܃ ܡܢܗ ܡ̇ܢ ܡ̇ܝܢܐ ܠܒܝܟܐ ܂ ܘܒܗ ܡܬܓܘܣܐ ܂ ܘܒܗ ܚܝܪܐ ܂ ܘܒܗ ܚܝܐ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܕܛܥܝX ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܝ ܘܡܙܠܗ̇ܙܐ̣̈ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܢܝܚܘܗܝ̈ ܫܪܝܪܝܢ̈ ܂ ܥܠ ܗܢܐ̣ ܡܢ̣ܘ ܢܬܬܟܠ ܂ ܐܠܐ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܪܓܝܫ ܒܗܠܝܢ ܢܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܝ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ̈ ܂ ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܚܝܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܝ ܘܡܙܠܗ̇ܙܐ̣̈ ܂ ܡܢ̣ܘ ܢܪܚ̣ܡ̇ ܂ ܐܠܐ
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܗܝܡܢܐ̣ ܂ ܕܓܠܝܐܝܬ ܝ ܕܠܐ ܟ̇ܘܚܕܐ 2ܢܡܠܠ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܂ ܗܕܐ ܕܡ̣ܟܪ ܦܛܪܘܣ ܠܙܩܝܦܐ ܂ ܘܡܢ · XX ܗܫܐ ܫܦܝܪ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܝܝ ܐܚܣ̣ܪܘ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܩ̇ܕܚ̣ܘܢܝ ܒܦܪܙܠܐ ܂ 7ܐܘ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢ̣ܐ̈ ܘܝܩܪܘܗܝ ܂ ܠܗܘ ܡܪܐ ܟܝܙܐ̈ ܕܐܙܕܩܦ ܂ ܐܘ ܠܝ
JacSer:Epist ܐܚܣܪܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܕܬܠܐܘܗܝ ܒ-ܙܩܝܦܐ ܂ ܕܗܐ ܐܢܐ ܠܒܝܟܐ ܡ̇ܢ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝܝ ܐܚܣ̣ܪܘ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܩ̇ܕܚ̣ܘܢܝ ܒܦܪܙܠܐ ܂ 7ܐܘ ܠܗ
JacSer:Epist ܝ ܐܢܬܝ̇ ܘܐܝܢܘ ܐܬܪܟܝ ܂ ܡܢܐ ܗܘ 7ܬܦܢܟܐ ܕܗܢܐ ܨܠܡܟܝ ܡ̇ܢ ܐܬܝ̣̇ܬܝ ܂ ܠܡ̇ܢ X ܕܡܝ̣ܐ ܐܢܬܝ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܡ̇ܐ ܠܟܝ ܒܪܬ
JacSer:Epist ܕܫ̇ܠܡ ܠܗܘ̇ܢ ܂ ܐܘ ܡܚܝܢ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܂ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܚܪܡ ܡ̇ܢ ܗܠܝ̣ܢ 5ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܚܪܡܘ ܂ ܘܠܟܠܗ ܘܠܦܢܗܘܢ ܂ ܐܘ ܠܟܠ ܝ
JacSer:Epist ܕܡܚܪܡ ܠܦܪܨܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܝܕ ܠܝܘܠܦܢܗ̣ܘܢ ܂ ܘܠܟܙ ܡ̇ܢ X ܡ̇ܢ ܐܘ ܠܟܠ ܝ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗܘ̇ܢ ܂ ܐܘ ܡܚܝܢ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܂ ܘܠܟܠ
JacSer:Epist X ܕܩ̣ܢܐ ܬܪܥܝܬܗܘܢ̇̈ ܂ 7ܐܦܢ ܡܣ̣ܠܐ ܟܬܒܝܗܘܢ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܝ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܚܪܡ ܠܦܪܨܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܝܕ ܠܝܘܠܦܢܗ̣ܘܢ ܂ ܘܠܟܙ