simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒ̣ܕ ܠܗ̣ ܂ ܠܐ ܚܣ ܥܠܘܗܝ̇ ܂ ܟܕ ܒܗܠܝ̇ܢ ܡ̇ܢ ܂ ܠܝܘܬܪܢܗ ܕܝܘܣܦ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܐܠܗܐ ܕ ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܡ̇ܩ̇ܒܠ ܗܟܢܐ ܂ ܠܐ ܝܕܥܐ Xܝ ܠܗ ܒܪܬ ܢܘܗܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܪܩܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ̣ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܐܬܡܠܝ ܘܝܘܡܢܐ ܘܠܥܠܡ̣ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܕܚܣܝܢ ܝ 2ܡܢܝ ܂ ܟܠܗܝܢ ܝܪ ܂ ܥ 30ܐܢܐ ܂ ܠܡܢܐ 31 ܝ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ Xܝ ܐܢܐ ܝ ܂ 2ܘܡܛܠ ܐܝܕܐ 27ܡܪܫܠ ܐܢܐ ܆ ܐܚܘܒܝ X ܂ 2ܙ X ܡܢ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܚܐܪ ܒܙܕܝܩܘܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܠܐ ܡ̣ܫܟܚ ܕܢ̇ܣܒܪ ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܂ ܆ ܐܝܟ ܐܘܪܩܥܬܐ ܗܝ ܕܟܦܣܢܝXܐ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܢ ܂
JacSer:Epist ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗ ܫܘܦܪܘܗܝ̈ X ܕܐܠܗܐ̇̇ ܂ Xܐܡܝܢܐ ܬ ܡ̇ܢ ܐܘ ܕܢ̇ܫ̣ܪ ܇ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܗܝ ܗܝ ܙܕ ܩܘܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܗܟܢܐ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܠܐ ܚ̣ܙܐ ܠܗ ܥܘܬܪܐ ܫܪܝܪܐ̣ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂
JacSer:Epist 31ܕܚ̇ܪܐ ܐܢܐ ܒܛܒܬܗ2ܝ̈ ܕܗܕܡܝ̣ ܂ 33ܡܢ ܚܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܝ ܡ̇ܢ 2ܘܪܚܝܩܐ Xܢ ܝ 2ܡܪ-ܡ 2 ܕܐܣܠܝܬ ܂ 30ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܨ ܂ ܪܐ̣ ܂ ܐ ܟ
JacSer:Epist ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܒܪܐ̣ ܂ ܠܐ ܐܒܐ̣ ܘܪܘܚܐ ܡ̇ܓ̇ܕܦ ܂ ܘܡܢ ܡܨܥܪ ܡ̇ܢ ܫ̇ܪܒܐ ܣܟܗ̣ ܂ ܥܡ ܫܘܠܡ ܙܢܝ̣ܗ̇̈ ܂ ܕܙܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܡܟܝܠ
JacSer:Epist ܝX ܘܡܐ [ܕܚܙ]ܝܢ ܡ̣ܐܟܘܠܬܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܗܠܝX ܘܡܫXܬ ܂ [ܐ ܡ̇ܢ ܠܗ ܐܝܟܐ ܠ ܂ ܗ̇ܝ̇ܕܛܠܡܝܢ ܒܪܘܪܒܬܐ̈ ܂ ܕܢܣܡܘܟ ܪܫܗ̣ ܂
JacSer:Epist ܐܡܝܪܐ ܂ ܘܐܡܬܝ ܘܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܝܝ ܐܬܐܡܪܬ̣ ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܡ̇ܢ ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪܐ ܂ ܕܥ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܐܡܝܪܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܘܠܡ̇ܢ̣ ܘܡܛܠ
JacSer:Epist ܕܒܨ ܂ ܪ ܗܘ ܡܢ ܪܘܚܐ̣ ܂ ܘܗܐ ܟܬܝܒ̣ ܇ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܝܩܪ ܠܒܪܐ̣ ܡ̇ܢ ܡܬܓܕܦ̇ ܂ ܝ ܐܬܓܙܪ ܠܗ ܫܘܒܩܢܐ ܥܠ ܓܘܕܦܐ̈ ܕܥܠܘܗܝ̇ ܂ ܐܝܟ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܡܝܩܪ ܠܒܪܐ̣ ܠܐ ܡܝܩܪ ܠܐܒܐ ܕܫܕܪܗ ܂ ܘܡܢ ܡܡܪܚ ܕܢܣܒܪ ܡ̇ܢ ܕܢܣܬܒܪ̈ ܂ ܕܗ̇ܘ ܝܝ ܕܐܫܬܕܪ ܝܩ̣ܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪ ܂
JacSer:Epist ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܠܕܒܚܐ ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܡ̣ܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܐܠܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܕܒܣܪܐ ܕܢܬ ܫ ܡܢ ܚܝܘܬ ܐ̣ ܠܐ ܬ ܐܟܘܠ ܂ ܒܣܪܐ ܕܢܬ ܂ ܫ
JacSer:Epist ܕܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܝܘܣܦ̣ ܠܘܬ ܐܕܡ ܂ ܘܠܐ ܡܬ̇ܟܠܐ ܨܝܕ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܂ ܟܬܝܒ̣ ܂ ܕܡܢ ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܝX ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ̣ ܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂
JacSer:Epist ܕܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܐܡܪ ܠܐ ܢܫܬܒX ܠܗ ܀ ܝX ܫܪܓܐ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܝ ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܕܟܠ ܡܢ ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂
JacSer:Epist ܕܐܝܠܝܕ ܡܢ ܐܕܡ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ̇ܬܐ ܕܓܘܐ ܂ ܘܡܘܗܒܬܐ ܕܐܬܝܗ̣ܒܬ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܡܣܬܟܠ̣ ܕܠܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܪܩܬܐ ܙܩܝܦܐ ܂ ܡܟܪܙܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܟܢܫܐ̈ ܂ ܘܡܬܡܠܠܢ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܕܡܐ̈ ܂ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܟܠ ܟܬܒܝܢ̇̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ̇ ܐܝܬܝܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܘܡܒ̣ܥܕ ܘܡ̇ܥܠܝ ܡ̇ܢ ܘܦܘܡܐ ܕܡ̇ܦܩ ܦܬܓܡܐ̈ ܂ ܘܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܡܪܟܒܝܢ ܡ[ܫܬܡܥ]ܝܢ
JacSer:Epist ܕܟܐܢܐ ܬ ܡܗܠܟ̣ ܂ ܠܐ ܡܫܥܒܕ ܠܢܛܘܪܬܐ ܘܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܢܡܘܣܐ ܥܠ ܡܕܡ ܂ X X ܝܝ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܦܬܘܪܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܐܠܐ ܕܢܗܘܘ ܡܥܒܪܢ ܠܗ ܟܗܢܐ̇̈ ܂ ܠܡܣܡ ܡ̇ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܠܚܡ ܐܦܐ ܗ̇ܘ ܕܦܩܝܕ ܒܢܡܘܣ̣ܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܢܚܕ