simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܝ ܓܝܪ ܝ̇ܗܒ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܘ ܡܢ ܥܘܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܙܕܩܘܬܐ ܫ̣ܠܐ ܡ̇ܢ ܥܡ ܥܠ̣ܡܐ ܒܚܛܗܝܟ̈ ܂ ܡܝ̣ܬܐ ܗܘ̣ܝܬ ܘܠܘܝ ܡܝܬܐ ܒܛܝ̣ܢܐ ܂
JacSer:Epist ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܢܐܩ̇ܕ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܬXܝXܢܐ ܂ ܝX ܕܟܠܐ ܕܠܐ ܢܐܙ̇ܠ ܠܓܗܢܐ ܕܢܝ ܪܐ ܂ ܘܠܐ ܫܘܠܡ
JacSer:Epist ܪ ܂ ܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ̈ ܥܒܕܐ̇̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܐܣܘܪ ܚܨܘܗܝ̣̈ ܘܢ̇ܥܒܪ ܢܫ̇ܡܫ ܐܢܘܢ ܂
JacSer:Epist ܕܨܐܒ ܠܘܬܗ ܂ ܝܐܐ 1ܠܗ ܕܢܪܢܐ ܘܢܬܪܓܪܓ ܘܢܐܡܪ ܂ ܡ̇ܢ ܒܥܘܡܪܐ ܕܐܚܐ̈ ܂ ܘܦܬܝܚ ܬ̇ܪܥܗ ܠܐܟܣܢܝܐ̈ ܘܡܢܝܚ ܠܟܠ
JacSer:Epist 2ܕܩܐܩ ܒܗ ܂ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܕܘܕ ܐܝܝ̇ܟܡܗ ܘܢܥܩܘܪ ܠܡܐܢܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܥܢܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܒܨܝܪ ܒ̣ܥܢܘܗܝ̈ ܗ̇ܘ
JacSer:Epist ܕܓܒ̇ܐ ܠܗ ܫܬܩܐ̣ ܂ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܝܟ ܕܣܢ̣ܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܒܝܟ ܡ̇ܢ ܐܝܝ̇ܟܡܗ ܘܢܥܩܘܪ ܠܡܐܢܐ 3ܫܦܝܪܐ ܕܩܐܡ ܒܗ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ
JacSer:Epist ܕܡܣܒܪ ܥܠ ܗ̇ܘ ܪܗܛܐ ܕܩܐܡ ܒܗ ܃ ܝ ܕܒܨܝܪ ܗ̣ܘ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܪܗܛܐ̇ ܐܚܪܢܐX ܃ ܕܢܥܒܕ ܒܐ̣ܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ ܃ ܐܝܟ
JacSer:Epist ܠܡ X ܕܩܡ̣ ܂ 7ܢܙܕܗܪ ܕܠܐ ܢ̇ܦܠ ܂ ܐܢ ܝ- ܝ X ܓܝܪ ܝ ܚܬܝܪ ܝ ܕܩܡ ܡ̇ܢ ܚܒ̣ܬ ܂ ܘܬܦܠ ܒܓܘܡܨܐ ܕܚܬܝܪܐ̈ ܥܠ ܕܚܙܬ 1ܕܠܐ ܐܙܕܟܝܬ ܂
JacSer:Epist ܠܒܪ ܂ ܒܝܢܐ ܢܦܠ ܠܗ ܘܡܫܬܪܐ ܂ ܘܡXܒܣܪܝܢ̈ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܐܢܫܐ ܂ ܐܢ ܗܘ̇ܝܐ ܪܦܝܘܬ ܐ ܡܢ ܠܓܘ ܃ ܘܫܡܐ ܫܐܝܠܐ ܂ X ܙ ܃
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܘܠܢܗ · · ܙܩܝܦܐ̇ ܂ ܢܗܘܐ ܬܟܝܠ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܡ̇ܢ ̤ܥܩܘܒ Xܦܣܩܦܐ ܕܒܛܢܢ ܀ ܠܡܚܘܬ̈ ܐ ܡܢ ܓܘܫܡܗ̣ ܂ ܗܟܢܐ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܡܐܬ ܂ ܘܠܐ ܦܫܝܩܐ ܕܢܡܘܬ̣ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܓ̣ܫܡ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܕܐܬ̇ܚܒܠ ܒܐܒܕܢܐ ܂ ܘܠܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܡܓ̣ܫܡ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫ̣ܪܐ ܩܕܡܐܝܬ ܝX ܒܒܬܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܐܬ ܂ ܘܠܐ ܦܫܝܩܐ ܕܢܡܘܬ̣
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܝ ܂ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܦܫ̇ܝܩ ܗܘ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܒܡܪܥܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܂ ܝܕܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܚ ܂ ܟܝܡܘܬܟ ܂ ܕܟܠ
JacSer:Epist ܕܐ ܬܘܗܝ ܚܟܝܡܐ ܘܝܕ ܥܐ̣ ܂ ܕܢܠܒܘܟ ܫܪܪܐ̣ ܘܢܬܝܬܪ ܡ̇ܢ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪܗܘܢ ܂ ܡܕܝܢ ܡܪܝ̣ ܂ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܗ ܝܝ̇ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܐܝܬ ܠܟ ܩܕܡܝ̇ܟ̇ ܂ ܢܫܬܕܪ ܠܥܠܡ ܝ ܢܘܗܪܐ ܂ ܘܐܠܗܐ ܕܪܚ̇ܡ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܂ ܨܒܝܢܐ ܗܘܐ ܠܟ ܐܘ ܢܨܝܚ ܂ X ܙ ܝ X ܫܘܦ̣ܪܐ̤̈ ܕܟܠ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܦܢ̇ܘܚ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܂ ܝ ܘܡܛܠ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܒܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܂ ܘܚܙܬܐ 3ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܫܪܪܐ̇ ܂ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܒܥ̇ܐ ܕܢ̣ܚܘ̇ܪ ܟܐܢܐܝܬ ܝ ܒܪܗ̣ܛܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̇̈ ܂ ܘܥܒܝܕ ܐܢܬ ܚܙܘܢܐ ܫܦܝܪܐ̇ ܂ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܝܪܥ ܂ ܠܟ ܃ ܘܚܐܪ ܘܡܣܬ̇ܟܠ ܒܙܘܥܝܟ̈ 3ܪܘܚܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܐ ܐ ܬܝܟ ܂ ܝ ܘܠܐ̇ܝܟܐ ܣܝܡܢ̈ ܐܦܝܟ̈ ܕܬܐܙ̇ܠ ܂ ܘܡܟܝܠ ܟܠ
JacSer:Epist ܕܗܘ̇ܐ ܠܗ ܥܢܝܕܐ ܘܡܪܗܒܐ ܠܗ ܥܩܬܐ ܕܚܒܝܒܗ̣ ܂ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܩܒܝܠ ܕܪܐ̈ ܘܡܬܝܒܠ ܨ ܂ ܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܕܥܪܨ ܥܠܘܗܝ ܚ̇ܫܐ ܒܡܘܬ ܐ ܕܚܒܝܒܗ̣ ܂ ܢܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܡ̇ܢ ܒܡܪܢ̣ ܫܠܡ ܀ ܥܝܕܐ ܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܐ̇ܘ ܚܟܝܡ ܒܐܠܗܐ̣ ܂ ܕܟܠ