simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܘܗܢܐ ܡܚ̣ܪܡ ܗܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ̇
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܠܗܘܢ
JacSer:Epist ܂ ܢ̈ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܫܪܪܗܘܢ
JacSer:Epist ·X ܝ X ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܩܪܒ ܥܡ ܗܠܝܢ
JacSer:Epist ܩܕܝܫܬܐ̇ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܦ̇ܠܓ ܥܠ ܫܪܪܟܘܢ
JacSer:Epist ܘܐܘܛܘܟܣX ܂ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ̣ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܕܪܘܫܥܐ
JacSer:Epist ·X ܝܝ ܐܠܐ̣ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܐܫܟܚ
JacSer:Epist ܠܐ ܡܥܩ̇ܒܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܚܘܐ ܕܪܚ̇ܡ
JacSer:Epist ܥܠܡܐ ܐܟܘܬ[ܟ[ܘܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܪܓܫ ܒܗ] ܕܐܠܗܐ
JacSer:Epist ܐܠܐ ܚܕ ܝܠܕܐ̣ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܥܘܒܝܢ̈ ܂
JacSer:Epist ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܬ̣ܐ ܂ ܒܙܘܥܐ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܝܕܥ̇ ܥܡ ܡ̇ܢ ܡܩܪܒ̣ ܂ ܬܗܘܐ
JacSer:Epist ܂ ܘܕܢܨ̇ܠܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܥܪ ܠܗ ܒܝܫܬܐ̣
JacSer:Epist ܠܐ ܬܫܠܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܪܗ̇ܛ ܐܢܬ ܥܕܡܐ
JacSer:Epist ܂ ܘܠܐ ܫܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܒ̇Xܝܢ ܩXܒܐ ܥܡ
JacSer:Epist XX ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܡ̇ܢ ܕܪܗܛ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ̇
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘXܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒܨ̇ܐ ܠܝܠܕܐ ܠܐ
JacSer:Epist ܕܠܝܠܐ̣ܝܬ 5ܥܒ̇ܪ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܡܦ̇ܠܓ ܩܢܝܢܗ ܠܣܢܝܩܐ̈