simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܢܣܛܪܝܣ ܝ ܘܠܝܘܠܦܢܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܃ ܨܒ̣ܐX ܕܩ̇ܦܚ ܐܠܘ ܐܬܡ̣ܝܝ̣ ܂ ܘܗܢܐ ܡܚ̣ܪܡ ܗܘ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܠܗܘܢ ܠܪܫܐ̈ ܒܪܚܡ̣ܬܐ̇ ܂ ܐܦ ܐܠܐ ܕܪܫ̇ ܡ̇ܢ ܃ ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܘ ܐܢܘܢ ܠܫܪܝܐ̈ ܡܚܪܡܝܢ ܒܠܚܘܕ̣ ܂ ܐܠܐ ܟܠ
JacSer:Epist ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܫܪܪܗܘܢ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܟܝ ܥܘܕܪܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܢ ܗܘ ܚܪܡܗ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܓܐܪܐ̈ 7ܫܢܝܢܐ̈ ܂ ܕܢܫܦܕܘܢ ܕܠܐ ܪܚܡ̣ܝ ܂ ܢ̈ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܡ̣ܩܪܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܪܫܐ̣̈ ܂ ܟܐܡܬ̇ ܝ ܢܣܛܪܝܣ ܐܝܬܘܗܝ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢ ܗܘ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܘܡܟܝܠ ܝ ·X ܝ X
JacSer:Epist ܕܡܬܦ̇ܠܓ ܥܠ ܫܪܪܟܘܢ ܘܥܠ ܝ ܗܝܡܢܘܬ̇ܟܘܢ ܂ ܘܫܪܪܢ ܕܝܠܢ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܟ̣ ܂ ܕܢܗܘܐ ܚܪܡ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ X ܝ · ܩܕܝܫܬܐ̇ ܂ ܟܠ
JacSer:Epist ܕܫ̇ܠܡ̣ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܕܪܘܫܥܐ ܂ ܘܪ̤ ܕܘܪܐ ܘܬ ܐܕܘܪܐ ܡ̇ܢ ܬܢ̇ܐ ܐܢ̣ܐ ܬܘܒ̣ ܂ 5ܕܡ̇ܚܪܡ ܢܣܛܘܪܝܣ̣ ܘܐܘܛܘܟܣX ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܐܫܟܚ ܂ ܚܠܦ ܙܢܝܐ̣̈ ܩܕܫܐ̈ ܂ ܚܠܦ ܙܠܝܠܐ̣̈ ܡ̇ܢ ܂ ܘܒܟܘܢ ܡܚܘܐ ܠܐܒܘܗܝ̣ܝ ܕܠܘ ܡܓܢ ܡܝܬ ܂ ·X ܝܝ ܐܠܐ̣
JacSer:Epist ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܚܘܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܗ̣ ܂ [ܢܦ[ܘ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܂ ܝܬܒ ܂ ܝܢ ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܝܝ ܟܕ ܠܐ ܡܥܩ̇ܒܝܢ ܂
JacSer:Epist ܕܐܪܓܫ ܒܗ] ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܂ ܢܬܒ̣ 5ܥܠ ܣܒܪܗ ܒܕܡ̣ܘܬ[ܟܘܢ ܂ ] ܡ̇ܢ ܕܢܚܘܐ ܕܪܚ̇ܡ ܠܗ̣ ܂ [ܢܦ[ܘ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܟܘܬ[ܟ[ܘܢ ܂
JacSer:Epist ܬܪܝܢ̈ ܥܘܒܝܢ̈ ܂ ܚܕ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ̣ ܘܕܝܘܡܢ ܠܕܬܟ ܂ ܚܕ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܬܡܢܐ ܬܪܝܢ̇̈ ܂ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܚܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܝܠܕܐ̣
JacSer:Epist ܐܬ̣ܐ ܂ ܒܙܘܥܐ ܓܝܪ ܕܫ̣ܪܐ ܒܒܪܝܬܐ ܃ ܘܒܐܪܥܐ ܕܢܕܬ ܬܚܝܬ ܡ̇ܢ ܒܩܢܘܡܗ ܂ ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ ܕܡܢܘ̣ ܘܒܪ ܡܢܘ ܂ ܘܠܡ̇ܢ ܘܡܛܠ
JacSer:Epist ܡܩܪܒ̣ ܂ ܬܗܘܐ ܠܗ̣ ܠܚܝܒܘܬܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܘܕܥ ܝܝ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܫܒܩܗ ܠܡܪܘܕܐ ܂ ܒܝܬ ܦܘܠܓܐ̣̈ ܂ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥ̇ ܥܡ
JacSer:Epist ܕܣ̇ܥܪ ܠܗ ܒܝܫܬܐ̣ ܂ ܘܕܠܐ ܢܐܨܦ ܝ 1ܕܣܝܒܪܬ ܐ ܕܡܚܪ ܂ ܐܘ ܡ̇ܢ ܠܗܘ̇ ܕܠܐܛ ܠܗ ܂ ܂ X ܘܕܢܪܚ̣ܡ ܠܕܣܢܐ 15ܠܗ̣ ܂ ܘܕܢܨ̇ܠܐ ܥܠ
JacSer:Epist ܕܪܗ̇ܛ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܡܕܪܟ ܐܢܬ ܆ ܠܗ̇ܘ 1ܕܡܛܠܬܗ ܐܕܪܟܟ ܡ̇ܢ ܒܪܝܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ ܬܩܘܐ ܂ ܘܒܪܥܝܢܟ ܕܠܓܘ ܠܐ ܬܫܠܐ ܂
JacSer:Epist ܥܒ̇Xܝܢ ܩXܒܐ ܥܡ ܫܦܝ ܐ̣ ܂ ܣܓܝ ܢܬܦܝܢ ܠܗ ܠܗܘܢX ܂ ܪ ܂ ܢܦܘܩ ܡ̇ܢ ܘܕܝXܠXܢX ܢXܝܝXXܢ̈ ܃ ܘܪXܝܢ̈ ܡܨXXܗܘܢ̈ ܂ ܘܠܐ ܫܠܝܢ
JacSer:Epist ܕܪܗܛ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ̇ ܂ ܘܣ̇ܒܟ ܒܡܣܩܢܐ ܕܠܫܡܝܐ̇ ܂ ܘܚܐܪ ܡ̇ܢ ܛܥ̇ܐ ܐܢܐ ܂ ܘܠܩܕܡܝ ܡܫܬܘܫܛ ܐܢܐ ܂ ܠܐ XX ܓܝܪ ܡܫܟܚ
JacSer:Epist ܕܒܨ̇ܐ ܠܝܠܕܐ ܠܐ ܡܬܒܨܝܢܐ̣ ܂ ܠܝܬ ܝܝ ܒܢܦ ܂ ܫܗ ܕܘܡܪܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܘܡܪܐ ܂ ܬܬܡܠܐ ܕܘܡܪܐ̣ ܕܐܝܬܘXܝ ܡܫܝܚܐ ܂
JacSer:Epist ܕܡܦ̇ܠܓ ܩܢܝܢܗ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܝ ܂ ܟܦ̣ܢ 7ܗܘܝܬ̈ ܠܡ̣ X ܡ̇ܢ ܘܠܗ̇ܘ 3ܦܚܬ̇ܐ ܕܣܝܡ ܒܝܢܬ ܓܒܐ̣̈ ܂ ܕܠܝܠܐ̣ܝܬ 5ܥܒ̇ܪ ܠܗ