simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܇ ܒܟܠܗ ⁶ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܥܒܘܕܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪ ܗܪܟܐ ܒܪܢܫܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ : ܡ̇ܢ ܡ̣ܨܐ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܢܬ̇ܦܝܢܢ ܠܘܬܢ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܗܘ ܇ ܟܕ ܠܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܩ̣ܕܡ ܡܡܠܠܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܨ ܠܘܬܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܫ̇ܪܐ . ܠܘ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܝ ܡܫ̇ܘܙܒܐ ܦܪܘܩܐܝܬ : ܟܘܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܝܐ̈ . ܀ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢ̣ܨ ܒܐ ܕܢܫXܗܝܗ̇ ܦܘܪܩܢܐ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܣ̣ܒܪܢܢ : X . . . X ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗܝܢ X . . . Xܬܟܪܟ ܟܕ X . . . ܡ̇ܢ . . . X ܘܡܠܝܢ̈ ܡܢ X . . . X ܛܒܬܐ̈ . X . . . X ܕܝܢ ܆ ܐܝXܝ
DionAr:MystWritings ܪܛܒ ܣ̇ܓܝ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܠܗ . ܀ ܙܪܩ̇ ܕܝܢ ܕܢ̣̇Xܚ ܐܦ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܚܝ ܠܢܦܫܗ ܆ ܐܠܐ ܚܝܐ̈ ܚܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܪܚ̣Xܗ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܢܘܢ ܘܕܠܐ ܗܘܠܐ ܡܬ̇ܝܕܥܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܒܚܕܐ ܇ ܘܡ̣ܨ ܛܠܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܢ ܗܕܐ ܠܗ̇ܝ . ܀ ܘܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܚܙܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܘܝܕܥ̣ ܡܢܐ ܚ̣ܙܐ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ( 157 ) ܠܗ ܚ̣ܙܐ ܡ̇ܢ . ܘܡܬ̇ܟܣܐ ܒܟܠ ܢܘܗܪܝܢ̈ . ܘܡܬ̇ܛܫܐ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ . ܘܟܠ
DionAr:MystWritings ܕܩܕܝܡ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܥܠܝܐܝܬ ܇ ܢܒܥ̣ܐ ܕܫܦܝܪܘܬܐ ܕܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ ܇ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܫܦܝܪܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕ ܓܡܝܪ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܗܘ ܡܢܗ ܘܗ̣ܘ ܒܗ : ܘܦܪܝܫ ܐܝܚܝܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ . ²⁸²ܡܫܡ̇ܠܝܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܫܟܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܐ̣ܪܪܟ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡ̇ܢ . ܘܕܫ̇ܠXܗ ܬܘܒ̣ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܟܠ Xܥ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܪ̣ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐ̣ܨ ܛܠܝܘ ܠܘܬ ܗܘܠܐ : ܘܢܦ̣ܠܘ ܡܢ ܡܬܝܐܒܢܘܬܐ ܪܛܒܬܐ : ܡ̇ܢ ܫܚܪܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܡܬܝܐܒ ܠܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܬ̇ܥܠܝܐ : ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܪܪܡ ܡܢ ܟܠ ܇ ܡ̇ܢ . ܣ̇ܓܝܐ ܗܘܬ ܒܗ ܒܦܚ̣ܡܐ ܘܡܬ̇ܦܬܝܐ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܝܬ ܥܩܒܬܐ ܠܓ̇X ܕܡܕܡ ܇ ܕܐܬܡܨ ܝ ܡܬܘܡ ܠܡܥ̣ܒܪ ܠܘܬ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ̇ ܘܠܐ ܡܬܥܩ̣ܒܢܝܬܐ ܐܡܪ ܝܢ ܠܗ̇ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܒܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܕܠܐ ܥܘܘܟ ܥܒ̇ܪܐ . ܘܣ̇ܥܪܐ ܟܘܠ ܆ ܘܥܐ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܀ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܙܕܩ̇ ܕܬܬ̣ܢܣܒ ܙܥܘܪܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢܗ ܗܘ̣ܘ ܘܩ̣ܢܘ ܝܘܩܢܐ̈ ܡܫ . ܡ ܘܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܇ ܝ ܡ̇ܢ . ܥ . ܐܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܠܗ̣ ܡܢ ܬܘܩܢܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܥܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܠܐ̈ ܇ ܘܟܠ . Xܡ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܚܝܠܝܢ̈ ܒܗ ܗܘ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̣ܫ ܇ ܟܕ ܡ̇ܥܠܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܬܦ̣ܢܐ ܠܘܬܗ ܟܠ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܣܟܐ ܕܝܠܗ : ܘܡܬ̇ܝܐܒ ܠܗ ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܐܚܝܕܬ ܟܘܠ ܡܬܬ̣ܚܕ ܘܡܬ̣ܢܛܪ : ܘܬܘܒ ܠܡ ܕܟܠ ܡܛܠܬܗ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܬ̣ܚܙܐ ܟܘ̇ܢܝܐ ܗܢܐ ܕܥܣ̣ܩ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܝ ܚܕܐ ܪܚܡ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܀ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ( 166 , 15--167 , 4 ) ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܙܪ ܡ̇ܢ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ]ܐ[ܝܟ