simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕ ܓܡܝܪ ܡܫܡܠܝܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܐܠܐ̣ ܐܦ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܦ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣ̇ܒ ܬܪܒܝܬܐ
DionAr:MystWritings ܒܟܠܙܒܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܨ̇ ܪ
DionAr:MystWritings ܡܬܘܡ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠ ܒܗ ܩ̇ܕܡ
DionAr:MystWritings ܝܩ̇ܪܘ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܦܪܫ̇ܐ XܘXܡ̇ܥܠܝܐ
DionAr:MystWritings ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ
DionAr:MystWritings ܝܕܥܢ̈ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܙܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܘܝܕܥ̣
DionAr:MystWritings . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܇
DionAr:MystWritings ܝ 19 ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܠܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
DionAr:MystWritings ܥܐ̇ܠ ܇ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫ̣ܬܘܐ ܢܚܙܝܘܗܝ ܘܢܕܥܝܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕܥܗ ( 63
DionAr:MystWritings ܐܡܪ̣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫܟܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ
DionAr:MystWritings . . ]ܐ[ܝܟ ܡ̇ܢ ( 166 ,
DionAr:MystWritings . ܩ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ .
DionAr:MystWritings ܗܟܝܠ ܐ ܓܢܐ ܡ̇ܢ ܕ ܓܠܝܠܐ ܘܦܬܝܚܐ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܆ ܐܝXܝ ܡ̇ܢ ܕܐܣ̣ܒܪܢܢ : X