simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܨ ܥܬ ܡܠܬܐ ܠܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ : ܘܚܕܝܐ ܬܘܒ ܚܡܬܐ : ܡ̇ܢ ܠܚܡܐܝܬ ܪܝܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܕܥܐ : ܘܩܕܠܐ ܬܘܕܝܬܐ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܟܠܗ ܠܟܠܗ ²⁵⁰ܡܫܪܪܐܝܬ ܘܫܠܡܐܝܬ ܕܡܐ̇ ܆ ܠܐ ܙܕܩ̇ ܡ̇ܢ ܐ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܗܘ̣ܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܚܪܢܐ ܝX 42ܗܘ ܠܒܪ ܟܠ . ܘܕܬܡܝܗܐ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܡܟܪܙܐ ܠܗ ܕܠܐ ܕܒܐ̇ ܠܟܠ ܇ ܘܠܐ ܡܬܚ̣ܫܒ ܥܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܥܠ ܟܠ ܘܒܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܦܫܝܛ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ( 214 ) ܘܠܐ ܡ̣ܨ ܛܠܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܦ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܩ̣ܝܡܢܐ̣ ܐܦ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܬ ܫܘܝܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܛܠܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܦ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܟܠ ܘܒܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܦܫܝܛ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܬܘܒ ܕܟܠܗ̇ ܫܘܝܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܇ ܘܡܬܪ ܓܫܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܫܘܝܬܐ· ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫ̇ܘܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܪܪܘܬܐ ܐܚܝܕܬ ܟܠ ܇ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܬܝܩ ܝܘẌ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܩܢ̣ܝܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܕܒܪܢ̈ ܡ̇ܢ ܀ X ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܐܚܝܕܬ ܟܠ ܆ ܐܦ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܪܚܝܡܐ ܬܘܒ ܡܢ ܟܠ ܘܡܬܝܐܒ ܠܗ̇ ܟܘܠ ܇ ܘܪܡܝ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܕܒܪܢ̈ ܡܢܗ̇ ܟܕ ܠܐ ܚܠܝܛܐ ܒܗܝܢ̈ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܥܠܡܐ ܘܙܒܢܐ . ܘܩ̣ܕܡ ܝܘܡܐ̈ ܬܘܒ . ܘܩ̣ܕܡ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܫܬܪܝܐ ܀ . 2ܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܡܫܬ̇ܒܚ ܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܫܬ̇ܚܠܦ ܡܬܘܡ ܒܚܕ ܡܢ ܙܘܥܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܓ̇ . X ܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܪܦܐ̣ܐ ܠܐܠܗܐ ܙܪܩ̇ܪܢܐܡܪܝܘܗܝ . ܀ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐXܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܇ ܘܕܙܒܢܐ̣̈ ܘܕܝܘܡܬܐ̈ . ܘܒܕ ܡ̇ܢ X ܐ ܐܦ ܟܕ ܡܬܬ̣ܙܝܥ ܒܟܠܙܒܢ ܆ ܡ̇ܟܬܪ ܒܩܝ̇ܡܐ ܕܝܠܗ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܩܫܝܫܘܬܗ ܆ ܥܠ ܥܬܝܩܘܬܗ̣ ܘܐܝܬܘܬܗ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܫܘܕܥܐ . ܡ̇ܢ ܐܪܙܢܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܩܫܝܫܐ̣ ܘܐܝܟ ܛܠܝܐ X ܡܬܒ̇ܕܩ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܩܕܡܝܘܬܐ̇ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܦ ܠܡܬ̣ܚܐ ܟܘܠܗ ܕܙܒܢܐ ܕܠܘܬܢ ܡ̇ܟܢܝܢ ܠܗ ܥܠܡܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܬܢܢ ܒܙܒܢܐ ܡܬܚ̇ܡܝܢܢ ܠܗ̇ ܠܫܘܬܦܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܬܢܢ ܇ ܘܒܙܒܢ ܗܟܢܐ ܘܒܙܒܢ ܗܟܢܐ . ܘܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܙܒܢܐ ܟܠܗ ܘܕܠܥܠܡ . ܘܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܐܝܟ ܥܠܡܐ ܘܐܝܟ ܙܒܢܐ ܆ ܐܝܟ ( 2¹7 )
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܩ̣ܕܡ ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܙܒܢܐ ܇ ܘܡܫܚܠܦܢܐ ܪܙܒܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܙܒܢܐ ܟܠܗ ܘܕܠܥܠܡ . ܘܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ ܬܘܒ ܩ̇ܪܝܢܢ ܠܗ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܩ̣ܕܡ ܥܠܡ ܘܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡ ܇ ܘܡܠܟܘܬܗ ܒܟܠ ܥܠܡܝ̈ : ܡ̇ܢ ܪܙܒܢܐ̈ ܘܪܥܕܢܐ̈ . ܘܬܘܒ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩ̣ܕܡ ܥܠܒܐ̈ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܡܦ̣ܢܐ ܣܓܝܐܘܬܐ ²⁶¹ܡܦܠܓܬܐ ܕܟܠ . ܠܘܬ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܟܘܠ . XX |ܘܒX ܓܘܢ ܟܠ ܠܗ ܡܬܝܐܒ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܬܘܡ ܇ ܬܬܣܝܡ ܡܢܢ ܥܠܘܗܝ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܫܠܝܛ . ܘܠܐ ܡ̇ܦܣ ܠܡܕܡ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܐܠܐ ܐܝܟ