simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܬܘܒ ܕܥܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܝܬܗ ܡ̇ܢ Xܡ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡ̣ܨ ܛܠܐ ܘܠܐ ܡܣ̇ܬܝܟ ܐܝ̣ܬܝ ܠܗܘܝܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܘܠܐ ܡܣܬ̇ܝܟ ܚܝܠܗ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܚܝܠ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܝܬܗ ܚܝܠܐ ܇ ܐܢ ܕ ܓܘܐ ܘܐܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬ . ܀ ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܬܪܡܐ ܐܢܐ ܠܡܫ̣Xܬܪ ܒܢܝܢܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܘܬܚܘܒܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܩܢܝܛ ܐܢܐ ܇ ܕܠܐ ܐܗ̇ܘܐ ܚܝ̇ܒܐ ܠܓܘܚܟܐ ܕܫܛܘܪܘܬܐ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܟ̇ܦܐ ܠܝ ܇ ܠܡܚ̣ܢܐ ܐܝܟ ܕܠܢܝܫܐ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܇ ܡ̇ܢ ܡܚܝܠܐ̈ ܘܬܚܘܒܐ̈ ܇ ܕܫܥܬܐ ܣܟ̣ܠܬܐ ܕܫܒܪܐ̈ . ܐܘ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܥܘܫܢܗ ܦ̣ܪܫ ܝܡܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܚܝܩ ܣܟ ( ܡ̇ܢ ܛܘܒܬܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܪܚܝܩ ܣܟ ( 204 ) ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܥܘܫܢܗ ܦ̣ܪܫ ܝܡܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܦܘܬ ܦܚ̣ܡܐ ܕܛܟܣܗ ܡ̇ܦܠܓ ܠܟܠ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܀ ܀ 7ܟܐܢܘܬܐ ܕܝܢ ܡܫܬ̇ܒܚ ܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ XX ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܙܪ . ܩ ܠܗܘܢ . ܀ ܀ 9ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚ̣ܬܚܬ ܘܡ̣ܨ ܛܠܐ ܇ ܘܬܦܪܘܥ X |ܘXܬܬܠ ²⁴¹ܠܗܘܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐܘܣܝܐ ܘܠܛܟܣܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܦܪܫ̇ܐ ܕܟܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܡܫܬ̇ܒܚܐ ܕܐܝܬܝܗ̣̇ ܐܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܝ ܡܫ̇ܘܙܒܐ ܦܪܘܩܐܝܬ : ܟܘܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܝܐ̈ . ܀ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢ̣ܨ ܒܐ ܕܢܫXܗܝܗ̇ ܦܘܪܩܢܐ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̣̈ ܒܛܒܘܬܐ ܦܪܘܩܬܐ ܕܟܠ ܇ ܡ̇ܦܨܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܢܝܫܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܪ̇ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܫܒ̇ܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܫܪܪܐ ܇ ܠܡ̇ܦܠ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦ ܦܘ̇ܨ ܝܐ ܡܫܡ̇ܗܝܢ ܠܗ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ ܇ ܐXܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢ̣ܨ ܛܠܐ ܡܕܡ ܠܘܬ ܒܠܝܠܘܬܐ ܘܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ : ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܫܪܪܐ ܇ ܠܡ̇ܦܠ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܝܬ ܡܫ . ܡ ܕܕܒܐ̇ ܠܗ . ܀ ܘܕܩܐ̇ܡ ܬܘܒ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܓ̇X ܆ ܡ̇ܢ ܐܝܠܝܢ ܪܕܡܝܢ̈ . ܘܕܠܐ ܕ̇X ܬܘܒ ܠܟܠ ܡܫܬ̇ܒܚ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܬ̣ܬܙܝܥ ܘܥܒ̇ܪ ܥܠ ܟܘܠ ܇ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܟܘܢܝܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܗܕܒܗ XX . X1ܪܡ̣ܘܬܐ . ܪ . ܡ̣ܝܘܢܐ X ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܒܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܕܠܐ ܥܘܘܟ ܥܒ̇ܪܐ . ܘܣ̇ܥܪܐ ܟܘܠ ܆ ܘܥܐ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܀ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܙܕܩ̇ ܕܬܬ̣ܢܣܒ ܙܥܘܪܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܐ ܘܠܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ ܇ ܐܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܚܣܝܪ· ܘܠܐ ܪܒ̇ܐ̇ ܘܠܐ ܒܨ̇ ܪ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘܐ . ܘܠܘ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢ ܗܕܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܝ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ . ܘܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܐ ܘܠܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ ܇ ܐܘ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠ ܡ̇ܢ ܇ ܐܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܝ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܥܠ ܡܢ ( 2¹0 ) ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ̣ ܐܝܟ