simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ( ¹¹0 ) ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܥܠ̣ܬܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܕܟܠ ܆ ܗܘ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܡܥܠܝܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ . ܀ ܡ̇ܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܗܘ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܝܬ ܥܩܒܬܐ ܠܓ̇X ܕܡܕܡ ܇ ܕܐܬܡܨ ܝ ܡܬܘܡ ܠܡܥ̣ܒܪ ܠܘܬ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ̇ ܘܠܐ ܡܬܥܩ̣ܒܢܝܬܐ ܐܡܪ ܝܢ ܠܗ̇ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܪܡ ܗܘ ܘܦܪܝܫ ܘܡ̇ܒܪܝ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܀ ܕܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܕܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܘܙܘܥܐ ܘܚܝܐ̈ ܘܗ ܓܓܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܚܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܀ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܡ̇ܘܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܝܟ ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ ܝܢ ܇ ܕܗ̣ܝ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܒܚܕ |ܡܢ ܡ̇ܢ ܫܒܚܘܗ̇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܟܕ ܒܟܠ ܟܘ̇ܢܝ ܫܡܗܘܗ̇ . ܕܠܐ ܟܘ̇ܢܝ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܟܠܗܝܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܟܠ ܝܕܥܢ̈ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܘܐܝܟ ܡܕܥܐ . ܘܐܝܟ ܡܠܬܐ ܬܘܒ ܆ ܘܐܝܟ ( 1¹9 ) ܝܕܘܥܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܘܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ : ܒܫܪܒܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ XX ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ . ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢܢ : ܬܢܢ
DionAr:MystWritings ܕܚܒܫܐ ܒܗ̇ ܟܠ ܘܡ̇ܢܬܐ : ܟܕ ܐܦ ܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܝܡܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܟܘܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ : ܘܐܝܬܝܗ̇ ܬܘܒ ܟܘܠܐ ܘ̇Xܢܬܐ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܝ . ܘܗ̣ܝ ܡܬܚܡܐ ܟܠܗܝܢ ܐܪܟܣ̈ ܡ̇ܢ ܫ̇ܪ̣ܝܐ ܒܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܬܘܒ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡ̇ܒܪܝ ܡܥܠܝܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܒܚܕܐ ܒܪܘܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܒܣܓܝܐܘܬܐ . ܘܡ̣ܠܐ̣ ܘܡ̣ܚܝܕ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܒܪܘܝܘܬܗ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܢܬ̇ܦܝܢܢ ܠܘܬܢ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܗܘ ܇ ܟܕ ܠܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܩ̣ܕܡ ܡܡܠܠܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܨ ܠܘܬܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܫ̇ܪܐ . ܠܘ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܣܦܩ̇ܢ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܫܪܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܥܡ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܥܠ ܡ̇ܢ ܟܠܗܘܢ ܕܬܐܘܪܝܐ ܕܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܚܢܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡ̇ܥܠܝ ܘܪܡ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܠܗ̇ܘ ܡܬܚ̇ܡܝܢܢ ܠܗ ܆ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܢ̈ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ : ܘܫܕܪܬܝܗܝ ܠܢ ܠܟܬܒܗ ܕܗ̇ܘ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܟ̣ܣܝܢ ܘܡ̇ܥܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝ̇ܐܐ ܇ ܘܠܢ ܓܠ̣ܝܢ ܘܝܕܝܥܝܢ . ܀ ܀ ܡ̇ܢ ܬܪܕܘܦ ܒܬܪ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܘܬܫܒܘܩ ܪܙܐ̈ ܕܐܬܡܠܠܘ ܡܢܢ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ ܡܫܘܚܬܢ | ( 143 ) ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܡܢܢ . ܡ̇ܢ ܇ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܟ̇ܠܝܐ ܠܢ ܠܡܒ̣ܨܐ ܗܠܝܢ ܕܪܡܢ̈ ܡܢܢ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܛܒܬܐ ܐܝܬܝܝܐܝܬ ܆ ܦܪܣ̇ܐ ܛܒܘܬܗ̇ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܘܬܐ ܡܫXܗܝܢ ܛܒܬܐ . ܡܛܠ ܕܒܐܝܬܘܬܗ̇ ܛܒܬܐ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܢܘܢ ܘܕܠܐ ܗܘܠܐ ܡܬ̇ܝܕܥܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܒܚܕܐ ܇ ܘܡ̣ܨ ܛܠܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܢ ܗܕܐ ܠܗ̇ܝ . ܀ ܘܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܬܦ̣ܢܐ ܠܘܬܗ ܟܠ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܣܟܐ ܕܝܠܗ : ܘܡܬ̇ܝܐܒ ܠܗ ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܐܚܝܕܬ ܟܘܠ ܡܬܬ̣ܚܕ ܘܡܬ̣ܢܛܪ : ܘܬܘܒ ܠܡ ܕܟܠ ܡܛܠܬܗ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܬܪ̈ ܓܫܢܐ ܡܬܝܐܒܝܢ ܠܗ . ܐܝܟ ܕܠܡܚܙܐ̣ ܡ̇ܢ Xܡ ܡܫ̇ܡܫ ܘܐܚܝܕ· ܘܡ̇ܟܢܫ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܒܕܪܢ̈ ܆ ܐܝܟ