simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܐܝܬܝܗܘܢ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܢܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܛܒܬܐ
DionAr:MystWritings ܫܟܝܪܐ̈ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡܬ̇ܝܐܒ ܠܚܝܐ̈
DionAr:MystWritings ܗ̣ܝ ܒܝ̣ܫܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܛܒ̇ܐ ܗ̣ܝ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܠܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈
DionAr:MystWritings ܆ XX 26ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܛܒܬܐ |ܗܘܝܐ̣
DionAr:MystWritings ܕܫܦܝܪ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܘܠ ܛܒܬܐ ܡܬ̣ܥܒܪ
DionAr:MystWritings . ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܘ ܡ̇ܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܇
DionAr:MystWritings ܛܒܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܡܠ̣ܟܐ ܐܝܬܝܗ̇
DionAr:MystWritings ܆ ܐܦ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܇
DionAr:MystWritings ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܕܝܡ
DionAr:MystWritings ܗ̣ܘ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܥܠܝܐܝܬ ܩ̣ܕܡ
DionAr:MystWritings ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ
DionAr:MystWritings ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܟܣܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܠܘܬܢ ܆ ܩ̇ܢ̣ܐ ܡ̇ܢ ܚܝܠܐ ܠܡܕܥ ܆
DionAr:MystWritings ܟܠ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ
DionAr:MystWritings ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ ܗܘ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܗܘܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ ܗܘ̣ܘ ܘܩ̣ܢܘ
DionAr:MystWritings ܘܕܦܠܝܓܘܬܐ ܕܡܢܗ̇ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝܕܥ̇ ܆
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܒܗ
DionAr:MystWritings ܟܘܠ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠܗܘܢ