simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܒܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܫܝܬ ܢܘܗܪܐ̣
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܚ̇ܡܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܕܢܬ̣̇ܦ ܟ̇ܠܐ
DionAr:MystWritings ܫܦܝܪܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܒܟܠ̣ ܘܡ̇ܥܠܝ
DionAr:MystWritings ܘܟܕ ܠܐ ܒܡܕܡ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪܐ ܇
DionAr:MystWritings ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ
DionAr:MystWritings ܫܦܝܪܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܝܡ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘ
DionAr:MystWritings . ܐܠܐ ܒܚ̣ܘܪܪܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܐ ܕܡܬ̇ܚܝܕܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ | ¹¹¹ܒܚܘ̣ܪܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܥܠܬܐ
DionAr:MystWritings ܗܘܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܢ ܠܒܪ ܆ ܠܘܥܕܐ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥ̇ܪܐ ܣܘ
DionAr:MystWritings ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬ̣ܚܙܐ ܟܘ̇ܢܝܐ ܗܢܐ
DionAr:MystWritings ܪܒܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܪܚܡ̣ܬܐ
DionAr:MystWritings ܚܝܐ̈ ܚܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܪܚ̣Xܗ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܪܪܚ̣Xܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܪܛܒ ܣ̇ܓܝ ܚܒܝܒܝܢ̈
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܐ ܆ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܓܝ ܘܡ̇ܥܠܝ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܗܘܝܐ̈ ܀ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܛܢ̣ܢܐ ܡܓܪ
DionAr:MystWritings ܘܚܘܒܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܟܚܕܐ ܡ̇ܥܠܝܢܐ
DionAr:MystWritings ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̣ܨ ܛܠܝܘ ܠܘܬ