simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܗܢܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܛܒܬܐ . ܠܡܒ̣ܪܐ ܘ̇ܠܡ̇ܚܝܘ ܟܘܠ : ܕܒܝ̣ܫܬܐ ܡ̇ܢ ܢܣܥܘܕ̇ ܘܐܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ ܛܒ̇ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܒܠܚܘܕ ܕܡܬ̇ܝܐܒ ܠܚܝܐ̈ : ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܣ̣ܬܒܪܝܢ̈ ܠܗ ܡ̇ܢ ܀ ܐܦ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡܢ̣ܘ ܕܡܬ̇ܝܐܒ ܠܚܝܐ̈ ܫܟܝܪܐ̈ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢ ܛܒ̇ܐ ܗ̣ܝ ܛܒܬܐ ܗܝ . ܐܘ ܬܘܒ ܗ̣ܝ ܒܝܫ̣ܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܘ ܥܒܘܕܐ ܗܘ ܕܒܝ̣ܫܬܐ ܛܒ̇ܐ ܆ ܐܘ ܗ̣ܝ ܒܝ̣ܫܬܐ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܐܝܡܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܗ̇ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܗܕܐ ܕܠܐ ܫܘ̇ܚܠܦ ܗܝ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܆
DionAr:MystWritings ܕܡܛܠ ܛܒܬܐ |ܗܘܝܐ̣ ܘܠܘ ܡܛܘܠܬܗ̇ . ܀ 32ܝܛ̣̇⬩X ܙܪ . ܩ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܩܢܘܡܐ ܠܒܝ̣ܫܬܐ . ܐܠܐ̣ ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ ܗܝ ܆ XX 26ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܛܘܠ ܛܒܬܐ ܡܬ̣ܥܒܪ . . ܀ ܠܐ ܕܝܢ ܫܦܝܪ ܒܫܪܪܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ . ܘܒܕ ܓܘܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܗ̇ܘܐ ܡܢܗ̇ ܡܣܬ̣ܒܪ ܕܫܦܝܪ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܫܡܘܥܐ̈ ܕܡܠܬܐ ܇ ܐܬܡ̣ܚܠܘ ܕܝܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܝܕܥ̇ܝܢ ܨ ܒܝܢܐ ܕܡܪ ܗܘܢ ܘܠܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܠܗ . ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܘ
DionAr:MystWritings ܕܕܠܐ ܡܠ̣ܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܡܫ̇ܚܝܢ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܛܒܬܐ . ܘܬܘܒ ܠܡ̣ ܕܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܠܡܥ̣ܒܕ ܛܒܬܐ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܥܒܘܕܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܐܡܪܢܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܆ ܢܫܒܚܝܘܗܝ ܬܘܒ ܠܛܒ̇ܐ ܆ ܐܦ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܝܬ ܠܗܝܢ̈ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ X ܢܗܘܝܢ̈ . ܘܐܝܬܝܗܝܢ̇ ܘܫܦܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܥܠܝܐܝܬ ܩ̣ܕܡ ܟܠ ܠܥܠ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܕ ܡ̇ܢ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܆ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗ̣ܘ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ : ܡ̇ܢ ܡ̣ܨܐ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܒܛܟܣܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܇ ܪܗ̇ܛܝܢܢ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܐܝܟ ܕܒܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܨ̇ ܒܝܢܢ ܕܢܚ̣ܙܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܚܝܠܐ ܠܡܕܥ ܆ ܕܒܗ ܚ̇ܙܐ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܝܕܥܢܝܬܐ . ܩ̇ܢ̣ܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܬܡܠܠ . ܀ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܕܝܢ ܠܡܕܥ ܆ ܕܡܕܥܐ ܗܢܐ ܕܠܘܬܢ ܆ ܩ̇ܢ̣ܐ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܐܦ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܆ ܒܗ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܟܠ . Xܡ ܚܒ̇ܫ ܒܐܝܕܥܬܗ ܦܪܝܫܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢܗ ܗܘ ܟܠ ܘܒܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܢܣ̇ܒ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܆ ܒܗ̇ ܬܘܒ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܚܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܐܦ ܚ̇ܟܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢܗ ܗܘ̣ܘ ܘܩ̣ܢܘ ܝܘܩܢܐ̈ ܡܫ . ܡ ܘܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܇ ܝ ܡ̇ܢ . ܥ . ܐܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܠܗ̣ ܡܢ ܬܘܩܢܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܝܕܥ̇ ܆ ܓܠ̣ܝܐ ܗܝ ܕܠܗ̇ܘ ܕܒܫܪܪܐ ܡܗ̇ܝܡܢ : ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܫܘܚܠܦܐ ܒܟܠ ܙܒܢ : ܘܕܦܠܝܓܘܬܐ ܕܡܢܗ̇ ܠܗ̇ܘ
DionAr:MystWritings ܕܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܒܗ ܗܘ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̣ܫ ܇ ܟܕ ܡ̇ܥܠܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ . ܡ̇ܢ 20¹ ) ܐܡܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܆ ܕܚܝܠܐ ܡܬܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܥܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܠܐ̈ ܇ ܘܟܠ . Xܡ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܚܝܠܝܢ̈ ܒܗ ܗܘ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̣ܫ ܇ ܟܕ ܡ̇ܥܠܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ . ܘܐܝܟ