simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܫܝܬ ܢܘܗܪܐ̣ ܘܠܥܠ ܡܢ ܢܘܗܪܐ . ܘܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܡܪ ܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܡܢܗ̣ܪܢܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܟ̇ܢ̣ܫܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܥܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܚ̇ܡܘܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܘܕܦܐܝܘܬܐ ܕܟܠ . ܟܕ ܡ̇ܢ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܠܦܘܬ ܚܝܠܐ ܕܟܘܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܀ ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܬܘܒ ܕܢܬ̣̇ܦ ܟ̇ܠܐ ܘܡܬ̣ܦܢܐ ܠܘܬ ܫܘܦܪܗ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡ̇ܢ ܇ ܙܗܪܝܪܐ̈ ܥܒ . . . ܕܝ ܫܘܦܪܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܫܦܝܪ ܒܟܠ̣ ܘܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܘܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܡܟ̇ܢܫܢܐ ܕܟܠ ܒܟܠ ܠܘܬܗ . ܀ ܀ ܡܬ̇ܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܫܦܝܪܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪܐ ܇ ܒܡܕܡ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ . ܀ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܙܒܢ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗ̇ܘܐ̣ ܘܠܐ ܐܒ̇ܕ . ܘܠܐ ܪܒ̇ܐ̣ ܘܠܐ ܒܨ̇ ܪ . ܘܟܕ ܠܐ ܒܡܕܡ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ ܇ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܫܦܝܪܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ ܫܦܝܪܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܫܟܝܪܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܩܕܝܡ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܥܠܝܐܝܬ ܇ ܢܒܥ̣ܐ ܕܫܦܝܪܘܬܐ ܕܟܘܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܝܬܗ ܥXܗ ܇ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܫܦܝܪܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܆ ܡܐ ܕܡܬ̇ܚܝܕܝܢ ܠܨ ܡ̣ܚܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܪܠܐ ܫܘ̇ܠܡ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܐܡܫ̈ ܝܢ ܕܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܐܠܐ ܒܚ̣ܘܪܪܐ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܥܠܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܠܘܬܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗ̇ . ܡ̇ܢ ܡܕܝܪܝܢ̈ . ܀ ܀ ܝ 9 15ܐܦ ܙܘܥܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܕܝܢ | ¹¹¹ܒܚܘ̣ܪܪܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܥܠܝܐܝܬ ܒܛܒ̇ܐ ܆ ܠܐ ܫܒܩܬܗ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܪܚܡ̣ܬܐ ܣܥ̣ܪܬ ܛܒܬܐ̈ ܥܒܘܕܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܠܒܪ ܆ ܠܘܥܕܐ ܕܣܦܘܬܗܘܢ̈ ܆ ܘܠܘܬ ܐܕܢܝܗܘܢ̈ . ܘܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘܠܐ ܣܠܩܢ̈ ܠܘܬ ܣܘ̇ܟܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܢܦܫܗܘܢ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܥ̇ܪܐ ܣܘ ܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܚܕܝܘܬܗ ܕܟܘ̇ܢܝܐ ܐܠܗܝܐ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢܢ : ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܟܬ̇ܒܐ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܬ̣ܚܙܐ ܟܘ̇ܢܝܐ ܗܢܐ ܕܥܣ̣ܩ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܝ ܚܕܐ ܪܚܡ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܀ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܪܚܡ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܘܛܥ̣ܡ ܚܝܠܐ ܡ̇ܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܠܗܝܢ̈ . ܀ ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܪܒܐ : ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܪܪܚ̣Xܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܪܛܒ ܣ̇ܓܝ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܠܗ . ܀ ܙܪܩ̇ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܐܡܪ̣ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܚܝ ܠܢܦܫܗ ܆ ܐܠܐ ܚܝܐ̈ ܚܝ ܕܗ̇ܘ
DionAr:MystWritings ܪܛܒ ܣ̇ܓܝ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܠܗ . ܀ ܙܪܩ̇ ܕܝܢ ܕܢ̣̇Xܚ ܐܦ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܚܝ ܠܢܦܫܗ ܆ ܐܠܐ ܚܝܐ̈ ܚܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܪܚ̣Xܗ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܣ̇ܓܝ ܘܡ̇ܥܠܝ ܬܘܒ ܒܪܚܡ̣ܬܐ ܛܒܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܀ ܡ̇ܢ ܡܫ̇Xܗܝܢ ܠܗ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܠܝܛܝܢ ܒܪܥܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܘܬ ܛܢ̣ܢܐ ܡܓܪ ܓܢܐ ܕܡܬܝܐܒܢܘܬܗ ܪܚܝܡܬܐ ܡܥ̣ܝܪ ܠܟܠ . ܡ̇ܢ ܘܡ̇ܥܠܝ ܬܘܒ ܒܪܚܡ̣ܬܐ ܛܒܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܀ ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܟܚܕܐ ܡ̇ܥܠܝܢܐ ܘܚܝܠܐ ܕܡܢ ܝܬ̇ܗ ܇ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ̣ ܘܛܒ̇ܐ . ܘܡ̇ܟܢܝܢ ܠܗ ܬܘܒ ܪܚܡ̣ܬܐ ܘܚܘܒܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐ̣ܨ ܛܠܝܘ ܠܘܬ ܗܘܠܐ : ܘܢܦ̣ܠܘ ܡܢ ܡܬܝܐܒܢܘܬܐ ܪܛܒܬܐ : ܡ̇ܢ ܫܚܪܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܠܐ ܡܬܝܐܒ ܠܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟ