simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܐܦ ܠܗܠ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ . ( 222 ) ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕ ܓܡܝܪ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܗܘ ܡܢܗ ܘܗ̣ܘ ܒܗ : ܘܦܪܝܫ ܐܝܚܝܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ . ²⁸²ܡܫܡ̇ܠܝܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܇ ܒܡ̇ܥܠܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ . ܟܕ ܡ̇ܢ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܓܡܝܪܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܦ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܢܣ̇ܒ ܬܪܒܝܬܐ ܘ ܓܡܝܪ ܒܟܠܙܒܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܨ̇ ܪ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܛܠܢ̈ . ܀ ܡܫܡ̇ܠܝܐ ܕܝܢ ܘ ܓܡܝܪܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪ ܆ ܐܦ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܒܨ̇ ܪ ܡܬܘܡ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠ ܒܗ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̇ܫ . ܟܕ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣ̇ܒ ܬܪܒܝܬܐ ܘ ܓܡܝܪ ܒܟܠܙܒܢ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܟܠ ܒܗ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̇ܫ . ܟܕ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܢܒܥܘܗܝ̈ ܡ̇ܥܠܝܐܝܬ ܇ ܡ̇ܢ ܘ ܓܡܝܪ ܒܟܠܙܒܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܨ̇ ܪ ܡܬܘܡ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗܕܐ ܦܪܫ̇ܐ XܘXܡ̇ܥܠܝܐ ²X⁵ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܫܘܕܥܢ̈ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܝܩ̇ܪܘ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܗܘܘ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܡܪܢ̈ ܡ̇ܢ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ . ܘܟܠܗܘܢ ܬܘܒ ܢܪܚܩܘܢ ܡܢܗ̇ ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܬ̇ܥܠܝܐ : ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܪܪܡ ܡܢ ܟܠ ܇ ܡ̇ܢ . ܣ̇ܓܝܐ ܗܘܬ ܒܗ ܒܦܚ̣ܡܐ ܘܡܬ̇ܦܬܝܐ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܚܙܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܘܝܕܥ̣ ܡܢܐ ܚ̣ܙܐ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ( 157 ) ܠܗ ܚ̣ܙܐ ܡ̇ܢ . ܘܡܬ̇ܟܣܐ ܒܟܠ ܢܘܗܪܝܢ̈ . ܘܡܬ̇ܛܫܐ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ . ܘܟܠ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܇ ܒܟܠܗ ⁶ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܥܒܘܕܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪ ܗܪܟܐ ܒܪܢܫܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦ ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܠܐ | ¹⁵ܗܘܐ ܝ 19 ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗ̣ܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ¹⁶ܡܢ ܒܢܝ̈ ܡ̇ܢ | ¹⁵ܗܘܐ ܝ 19 ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܫ̣ܬܘܐ ܢܚܙܝܘܗܝ ܘܢܕܥܝܘܗܝ X X1ܝ X : 1ܟܝܢܐ ² ܡ̇ܢ ܐܫܝܕܘܬ ܢܘܗܪܗ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܥܐ̇ܠ ܇ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܕܝܕܥܗ ( 63 ) ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܣܘܟܠ ܆ ܘܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܕ ܡ̇ܢ ]ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܆ ܡܬܐܡܪ ܪܝܕܥ̣ ܠܐܠܗܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܫܟܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܐ̣ܪܪܟ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡ̇ܢ . ܘܕܫ̇ܠXܗ ܬܘܒ̣ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܟܠ Xܥ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܪ̣ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ( 166 , 15--167 , 4 ) ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܙܪ ܡ̇ܢ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ]ܐ[ܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܢܚ̣ܘܪ ܒܩܢܘXܗ ܕܠܐ ܢܣܥ̣ܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠ̇Xܕܦ . ܠܒܪ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܡ̇ܬܚܡ ܠܟܠܢܫ . ܐܠܐ ܙܪ . ܩ ܠܟܠ
DionAr:MystWritings ܕ ܓܠܝܠܐ ܘܦܬܝܚܐ ܟܠܗ̇ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܡ̇ܢ ܥܡ ܒܝܫܐ . ⁴¹̈ X X201dd ¹3--202dd 2ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܐ ܓܢܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܣ̣ܒܪܢܢ : X . . . X ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗܝܢ X . . . Xܬܟܪܟ ܟܕ X . . . ܡ̇ܢ . . . X ܘܡܠܝܢ̈ ܡܢ X . . . X ܛܒܬܐ̈ . X . . . X ܕܝܢ ܆ ܐܝXܝ