simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܠܐܣܛܘܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘܐ ܆ ܐܡܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܒܢܐ ܡܘܫܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ
BarKoni:ScholUrm ⁹ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ : ⁰
BarKoni:ScholUrm : ܘܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܐܚܘܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܟܠ
BarKoni:ScholUrm . ⁰⁵ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ
BarKoni:ScholUrm ܫܡܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ 5ܚܪܫܐ
BarKoni:ScholUrm ܦܣܣܗ . ܠܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܝܬ ܒܓܙܪXX ܕܝܢܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܪܓܫܐ̈ : ܐܢXX ܡ̇ܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܟܪܣ̣ܛܝܢܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܠܡܠܟܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܥܐܠܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܥܠ ܟܠܢ ܐܠܐ ܡ̇ܢ X⁶ܕܚܠܝܡܐ ܚܙܬܗ ܒܚܪ
BarKoni:ScholUrm ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܒܠܗ̇ Xܐܝܟ ܡ̇ܢ X ܕܠܐ ܚܫܚܐ
BarKoni:ScholUrm ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ X ܕܝܩܝܪܐ ܥܠ
BarKoni:ScholUrm ⁵ܥܡܗ̇ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܠܡܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ
BarKoni:ScholUrm ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܗܘܘ
BarKoni:ScholUrm ³ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ
BarKoni:ScholUrm ܢܘ̇XX ܆ ܠܐX ܡ̇ܢ ܒܢܘܪܐ ܡܪܝܐ X
BarKoni:ScholUrm ܬܟܪܐ ܠܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܘܬܗ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ
BarKoni:ScholUrm ܟܕ ܚܕܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܩܒܠܬ ܒܥܘܬܗ :
BarKoni:ScholUrm ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܬܝܐ ܠܟ ܒܗܕܐ