simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܗ̇ܘܐ ܆ ܐܡܝܢ . . X 12ܟܡܐ ܟܝܢܝܢ̈ ܗܘܝܢ ܘܟܡܐ ܬܘܕܝܬܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܘܗܝܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܚܙܝܢ ܠܗ ܠܐܣܛܘܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܐܝܕܝ̈
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܕܒܐܝܢܐ X ܛܟܣܐ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܓܫܝܡܐ̈ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ . ܡܛܠܗ . X ܐܦ X ܒܢܐ ܡܘܫܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܟܝܢܐ̈ : ⁰ ܡܠܦ ܠܗ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܒܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܕܒܐܝܢܐ X ܛܟܣܐ ܗܘܘ ⁹ܟܠ ܚܕ ܚܕ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܚܘܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܪܢܐ ܕܠܐ ⁵ܐܠܨܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܪ⬩ܐܪܥܐ : ܘܐܝܟ X
BarKoni:ScholUrm ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ ܠܦܘܬ ܡܕܡ ܕܐܬܒܚܢ : ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐ ܡ̇ܢ XX . ܨܒܝܢܐ ܗ̣ܘ ܥܒܕ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ . ⁰⁵ ܗܠܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܟܝܢܐ ܩܘܝܡܐ ܆ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ 5ܚܪܫܐ ܘܥܘܝܪܐ ܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܡܗ ܆ ܘܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܐ ܠܡܙܕܕܩܘ ܘܠܡܣܒ ܠܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̇ܘ
BarKoni:ScholUrm ܟܝܬ ܒܓܙܪXX ܕܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡ̣ܢ ܪܓܫܝܗܘܢ̈ ܡܬܓܠܙܝܢ . ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܐ̈ : ܐܘ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܗXXܐܘ ܡܢ ܦܣܣܗ . ܠܐܝܠܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܟܪܣ̣ܛܝܢܐ : ܠܐ ܡܬܢܟܪܝܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܓܠܙܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܪܓܫܐ̈ : ܐܢXX
BarKoni:ScholUrm ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܥܐܠܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܚܢܦܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܣܟ ܡ̇ܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܢܝܐ̈ 5ܢܗܘܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܠܡܠܟܘܬܐ
BarKoni:ScholUrm X⁶ܕܚܠܝܡܐ ܚܙܬܗ ܒܚܪ ܩܠܝܠ ܕܩܕܡܘܗܝ : ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܣܓܝܦ ܡ̇ܢ ܟܠܢ ܒܥܕܢܐ ܕܠܠܝܐ : ܠܐ ܕܝܢ ܫܘܐ ܥܡܛܢܗ ܥܠ ܟܠܢ ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm X ܕܠܐ ܚܫܚܐ ܗܘܬ . ܘܕܬܠܬ Xܕܠܐ ܢܚܫܒܝܗ̇X : ܠܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܬܬܘܝ ܥܠ ܒܪܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܒܠܗ̇ Xܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm X ܕܝܩܝܪܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܣܟܠܘܬܢ : ܘܟܕ ܝܕܥ ܕܚܛܝܢܢ ܟܐܡܬ ܡܣܒܪ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܘ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܝܕܥ ܟܠ ܟܣܐ ܡܕܡ ܚܣ : ܐܠܐ ܐܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܠܡܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܒܪܥܝܢܗ̇ . ܘܐܬܦܢܝܬ ⁶ܘܗܘܬ ܩܝܡܬܐ X ܡ̇ܢ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܚܝܠܐ 5ܕܒܢܝܢ̈ ⁵ܥܡܗ̇ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܗܘܘ ܓܒܪܐ̈ ܐܫܡܝܪܡ ܕܐܡܠܟܬ ܥܠ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ X . X ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܟܐ ܕܡܗܡܝܢܘܬܐX ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܕܠܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܠܐ ܬܒܥܗ ܒܬܩܘܦ ܪܫܢܘܬܐ ܕܓܒܪܐ̈ : ܡ̇ܢ : ܘܒܚܝܠܐ XX ܣܓܝܐܐ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ X ³ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܒܢܘܪܐ ܡܪܝܐ X ܆ ܘܒܬܪ ܙܘܥܐ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܪܟܝܟܐ . ܘܟܕ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܪܘܚܐ ܡܪܝܐ . Xܘܒܬܪ ܪܘܚܐ ܢܘ̇XX ܆ ܠܐX
BarKoni:ScholUrm ܕܒܥܘܬܗ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ ܆ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐ ܕܦܐܐ ܠܝ : ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܠܗ XX ܆ ܐܝܟ ܕܢܒܝܐܝܘܗܝ Xܐܡܪ ܠܗ X ܕܠܐ X ܬܟܪܐ ܠܗ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܬܩܒܠܬ ܒܥܘܬܗ : ܘܝܬܪ ܒܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܘܝ XX ܠܗ . ܡ̇ܢ ܇ ܕܠܐ ܢܬܓܕܦܘܢ ܒܬܪXX ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܗܦܟ ܐܠܝܐ ܟܕ ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܐܬܝܐ ܠܟ ܒܗܕܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܡ ܙܒܢܐ ܘܡܦܠܛ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܕ ⁶ܡܢܗܘܢ ܘܗܘܝ ܪܚܡܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆