simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܒܥܘܬܗ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ ܆ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐ ܕܦܐܐ ܠܝ : ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܠܗ XX ܆ ܐܝܟ ܕܢܒܝܐܝܘܗܝ Xܐܡܪ ܠܗ X ܕܠܐ X ܬܟܪܐ ܠܗ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ : ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܘܠܗܠ ܠܛܘܦܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ Xܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗXX ܕܡܠܟܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܕܠܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܠܐ ܬܒܥܗ ܒܬܩܘܦ ܪܫܢܘܬܐ ܕܓܒܪܐ̈ : ܡ̇ܢ : ܘܒܚܝܠܐ XX ܣܓܝܐܐ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ X ³ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܙܥܘܪܬܐ ܐܢܐ ܘܠܝܬ ܠܝ ܬܕܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ⁹ܓܝܪ ܕܗܐ ܝܬܝܪ XX ܡ̇ܢ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܠܝ ܬܗܘܐ ⁸ܐܝܬܝܗ̇ ܦܠܐܬܗ ܕܡܠܟܐ : ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܝܘܩܪܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܫܟܚܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܡ̇ܢ ܡܢܗܝܢ : ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ X ܕܠܘ 20ܠܡܕܡ ܛܥܝܢܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ 5ܚܪܫܐ ܘܥܘܝܪܐ ܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܡܗ ܆ ܘܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܐ ܠܡܙܕܕܩܘ ܘܠܡܣܒ ܠܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̇ܘ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܠܗܘܢ ܕܢܛܪܘܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܐ̣ܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪܘܢ X XX 77ܓܙܝܪܐ̈ ܥܠ ܥܘܪܠܐ̈ X ܚܕ ܗ̣ܘܐX ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܡܪܢ : ܘܣܡ ܬܘܒ ܐܦ ܬܪܘܢܘܣ ܕܝܠܗ ܒܥܕܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܗܘܘ ܓܒܪܐ̈ ܐܫܡܝܪܡ ܕܐܡܠܟܬ ܥܠ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ X . X ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܟܐ ܕܡܗܡܝܢܘܬܐX ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ . ܘܐܝܬ ܥܠX5 ² ܟܢܘܫܬܐ ܐܡܪܘ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܬܪܝܐ̈ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܬܘܠܡܕܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ) X . X 9ܥܠܬܐ ܕܐXܪܬܐ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗXX ܕܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ : ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܕܡX ܬܘܒ ܠܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ XX ܕܐܡܪ ܒܗ ܕܬܫܒܘܚܬܗ Xܕܐܠܗܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܢ ܐܢܫ ܡܬܩܪܝܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܡܪ : ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܣܬܟܐ ܗ̣ܘܐ ܕܕܢܚ : ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܐ ܟܦܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܗ ܥܡܐ ܡ̇ܢ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܬܡ̇ܢ ܘܠܝܐ ܗܘܬ ܠܡܬܚܘܝܘ ܡܐܬܝܬܗ : ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܨܐ ܕܢܙܟܝܘܗܝ ܠܣܛܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܘܒ ܕܡܢܗ ܕܓܢܣܐ ܡ̇ܢ X0 ܗ̣ܘ ⁹ܡ̣ܢ ܕܠܡܙܟܐ : ܘܢܬܠܒܒ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܪܢ ܠܗ ܐܓܥ̣ܠ ܩܠܝܕܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܠܗ ܣܡ 5 ܡ̇ܢ ܕܥܡܐ̈ . ܐܦ ܗܕܐ ܒܡܦܣܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܘܬ : ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܢܗܘܐX ܣܕܩܐ ܒܥܕܬܐ̈ : ܕܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܠܪܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܘܕܝܬܗ ܗ̣ܘ ܒܩܢܘܡܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܡܩܒܠܘ : ܘܒܒܪܬX ܩܠܗ ܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܡܪ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ⁶ܘܐܦ ܠܘܬ ܐܕܡ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܕܒܐܝܢܐ X ܛܟܣܐ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܓܫܝܡܐ̈ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ . ܡܛܠܗ . X ܐܦ X ܒܢܐ ܡܘܫܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܩܕܡ ܚܙܬܗ ܢܗܘܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܡܥܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܕܩܝܡܬܐ ܠܐ 5 ܩܢܝܢ ܗܘܘ ܇ ܨܠܡܐ̈ ܪܟܒX ܘܨܪܘ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ̈