simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ ܠܦܘܬ ܡܕܡ ܕܐܬܒܚܢ : ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐ ܡ̇ܢ XX . ܨܒܝܢܐ ܗ̣ܘ ܥܒܕ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ . ⁰⁵ ܗܠܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܠܗܘܢ ܕܢܛܪܘܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܐ̣ܝܟ
BarKoni:ScholUrm X ܕܠܐ ܚܫܚܐ ܗܘܬ . ܘܕܬܠܬ Xܕܠܐ ܢܚܫܒܝܗ̇X : ܠܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܬܬܘܝ ܥܠ ܒܪܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܒܠܗ̇ Xܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܕܠܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܠܐ ܬܒܥܗ ܒܬܩܘܦ ܪܫܢܘܬܐ ܕܓܒܪܐ̈ : ܡ̇ܢ : ܘܒܚܝܠܐ XX ܣܓܝܐܐ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ X ³ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗXX ܕܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ : ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܕܡX ܬܘܒ ܠܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ XX ܕܐܡܪ ܒܗ ܕܬܫܒܘܚܬܗ Xܕܐܠܗܐ
BarKoni:ScholUrm ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܪܝܗ̇ ܡܢܗ : ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫ ܕܓܠܐ ܬܟܣܝܬܐ ܡ̇ܢ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܥܘܬܗ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ ܆ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐ ܕܦܐܐ ܠܝ : ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܠܗ XX ܆ ܐܝܟ ܕܢܒܝܐܝܘܗܝ Xܐܡܪ ܠܗ X ܕܠܐ X ܬܟܪܐ ܠܗ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܕܢܪܡܐ ܒܗ ܦܓܘܕܬܐ ܐܘ ܒܠܡܐ ܆ ܘܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܘܡܗ ܡܢܘ ܦܬܚ : ܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ : ܕܚܠܬܐ ܕܒܢܚܠܐ . .
BarKoni:ScholUrm ܕܡܢ ܐܢܫ ܡܬܩܪܝܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܡܪ : ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܬܘܠܡܕܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ) X . X 9ܥܠܬܐ ܕܐXܪܬܐ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܪܫܢܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܐܠܗܐ̈ 5ܘܒܢܝ̈ ܐܠܗܐ̈ : ܘܕܐܡܪ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ : ܕܠܪܫܢܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܩܪܐ ܇ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܐܬܝܐ ܠܟ ܒܗܕܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܡ ܙܒܢܐ ܘܡܦܠܛ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܕ ⁶ܡܢܗܘܢ ܘܗܘܝ ܪܚܡܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆
BarKoni:ScholUrm ܟܝܢܐ̈ : ⁰ ܡܠܦ ܠܗ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܒܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܕܒܐܝܢܐ X ܛܟܣܐ ܗܘܘ ⁹ܟܠ ܚܕ ܚܕ
BarKoni:ScholUrm ܗ̣ܘܐ ܫܘܪܝܗ : ܘܐܝܟܢ ܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܆ ܘܒܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ ܕܠܐ ܡ̇ܢ XX ܫܡܐ ܗܢܐ ܕܗܠܠܘܝܗ ܡܢܘ : ܘܒܐܝܢܐ ܠܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܚܡܝܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܡܩܠܣ ܫܠܝܚܐ ܡܛܠ ܕܒܛܝܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܥܠ ܩܕܝܫܐ̈ . ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ : ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܘܠܗܠ ܠܛܘܦܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ Xܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗXX ܕܡܠܟܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܬܩܒܠܬ ܒܥܘܬܗ : ܘܝܬܪ ܒܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܘܝ XX ܠܗ . ܡ̇ܢ ܇ ܕܠܐ ܢܬܓܕܦܘܢ ܒܬܪXX ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܗܦܟ ܐܠܝܐ ܟܕ ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܡ̇ܪܐܒܪܗܡ ܩܕܡܝܬ ܇ ܘܗ̣ܘܐܝܘܒ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ . ܐܢܫܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܐܡܪܝܢ ܕܩܪܐ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܬܡ̇ܢ ܥܡܪ ܗ̣ܘܐ Xܢܐ ܒܢܝܘܕ X --XX ܘܠܝܫܪܐ ܘܓXܒܝܝܐ̈ X ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܕ 25 ܢܒܝܐ̈ ܘܟܪܘܙܐ̈ ܕܥܒܪܝܐ̈ . ܘܕܚܡܫ ܐܝܟ